Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De juistheid mijner beweringen wordt door de feiten die zich weder den laatste n tijd voordoen maar al te zeer gestaafd.

In 14 dagen tijd niet minder dan 3 moordaanslagen hier op Java op Europeesche geëmployeerden van ondernemingen, 2 in Besoeki, een in Kediri. Een Europeesch bestuursambtenaar, moet vluchten in een auto (zie hiervoren bladz. 24) na plaats gehad hebbende grondhuurkwesties. (Koetoardjo); 2 maanden na dit voorval in Koetoardjo, aldaar een nieuwe explosie, waarbij Regent en Controleur beleedigd worden ; wel is waar tot directe aanleiding hebbende een Civielproces, maar zonder twijfel nooit tot dergelijke afmetingen hebbende kunnen geraken, dat er 60 bajonetten moesten worden gerequireerd, indien daar niet reeds een zeer vruchtbaren bodem van ontevredenheid aanwezig was. In het Bataviaasch Nieuwsblad 2e blad van 8 October 1917 komt onder het hoofd „Sarikat Islam varia" voor het navolgende:

„In de „Oetoesan Hindia" van 28 Juli 1917, komt van de hand „van „Praboe Kriti" een artikel voor, dat in de no's van den „30en en den 31en vervolgd wordt onder het hoofd : „Volksraad, „Indië Weerbaar en Militieplicht contra den tijdgeest". Dit „stuk welt spontaan uit het hart, zonder dat de schrijver door „wat ook beïnvloed is. De Regeering en het opperbestuur kun„nen er misschien hun voordeel mee doen. De tijdgeest is „natuurlijk goddelijk en kan wel geleid, maar niet tegengewerkt „worden. Wie dit niet inziet bedriegt zich zelf.

„De tijdgeest openbaart zich als volgt". Hier volgen dan 12 stellingen, waarvan hier door mij in verband met mijn schrijven slechts zullen worden aangehaald de stellingen 5, 6 en 7 n. (,

5. „De zelfzucht der kapitalisten (suikerlui, tabakkers,eigenaars* „van particuliere landerijen en andere ondernemingen) ze „onderdrukken uit winstbejag".

6. „vele ambtenaren, wenschen nog dwang toe te passen,te „onderdrukken, uit te persen, het bloed der bevolking „uit te zuigen, om eigen voordeel, of voor „dat van anderen, door wie ze beloond „worden.

Sluiten