Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7. „de bevolking wenscht zoo spoedig mogelijk bevrijd te „zijn van de plagen genoemd sub 5 en 6". (spatieering is van mij t. Belets verder vervolgt het artikel:

' „De Inlander is ook niet geïnteresseerd bij den grooten „landbouw, noch bij de groot-industrie en dit alles komt door „gebrek aan leiding en door den druk ondervonden van „de kapitalisten, die in hun listige streken gesteund „worden door het meerendeel der ambtenaren. „W ij roepen luidkeels om bevrijding van dezen „knellenden druk" (spatieering is van mij t. B.).

Spreekt uit dit artikel niet duidelijk hetgeen ik hiervoren releveerde, de ontevredenheid uit zich en moet zich uiten tegenover den ondernemer, alsmede tegenover ambtenaren, enz.

Mr. P. Brooshooft, zegt in zijne beschouwingen over mijn artikel „Theorie en practijk" in 1900:

„Welke toestanden! En dat alles onder de werking van „ordonnantiën, zoogenaamd gemaakt in het belang van den „Inlander!

„De Indische Wetgever is dan wel of de meest onbekwame „van den aardbodem (nl: maar steeds ordonnanties uitvaardigende, „wier toepassing het omgekeerde uitwerkt van wat hij zegt te „beoogen), of het is hem in werkelijkheid te doen, om „de belangen van den industrieel en niet die van den „Inlander te bevorderen. Ik voor mij kan niet anders aannemen, „dan het laatste: Want, indien men maar wil, kan men de „schandelijke desorganisatie van het desagrondbezit, waartoe de „verhuringen thans leiden, en die laat men ze vrijelijk gaan, een „der hoofdoorzaken zal worden van de aanstaande Java-revolutie, „wel degelijk tot staan brengen. De korte, maar afdoende „voorstellen van den Controleur ten Brink zijn daar om het „te bewijzen". ( Zie verder bijlage 2 ).

Met deze beschouwing van den heer Brooshooft kan ik mij niet ten volle vereenigen. Aan de goede trouw der Regeering, in de waarachtige behartiging der belangen van de bevolking, mag naar

Sluiten