Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijn volle overtuiging geen oogenblik worden getwijfeld! Een andere kwestie is, dat de Regeering hier misleid, op een dwaalspoor wordt gevoerd door haar adviseurs, de bureaucratie.

Aangenomen moet verder worden, dat bij die adviseurs eveneens dezelfde goede trouw bestaat; de misleiding, de dwaling kan dan ten slotte nog alleen verklaard worden door „onkunde" en door „blindheid", zooals door mij in den loop van dit artikel reeds herhaaldelijk is aangetoond.

Dat de door mij geschetste wantoestanden ten slotte tot bloedige explosies zullen voeren, onderschrijf ik ten volle. Die explosies hebben zich reeds voorgedaan en zullen in aantal en omvang hoe langer hoe meer toenemen. Eene voorgezette negatie en onderschatting van dergelijke voor een Koloniale Regeering hoogst ernstige openbaringen, zal zeker en gewis ten slotte voeren tot een débacle voor alle daarbij betrokken partijen !

Thans weder terugkomende op het nadeel verbonden aan het voorschottenstelsel, waarvan in de officieele toelichting der Regeering op de nieuwe grondhuur-ordonnantie sprake is, wensch ik nog op te merken, dat het voorschotten stelsel als zoodanig, pok in de nieuwe ordonnantie gehandhaafd blijft.

Volgens art. 7 alinea, 1 nl: mag vooruitbetaling geschieden bij verhuring van grond voor minder dan 2 jaar.

Volgens alinea 2 van dit artikel mag eveneens vooruitbetaling plaats hebben bij verhuur voor langer dan 2 jaar, tot ten hoogste 3'/2 jaar, voor sawahs, geen ambtsveld zijnde ; 12 jaar voor droge grond — geen ambtsveld zijnde —, en 25 jaar voor alle mogelijke soort van grond, benoodigd voor railbanen, wegen en waterleidingen !

Het „voorschottenstelsel" als zoodanig, bl ij ft dus bestaan!!

. Ja, het blijft bestaan, niettegenstaande de Regeering in haar officieele toelichting zegt, dat tot afschaffing van het voorschottenstelsel wordt overgegaan. Zij zegt die afschaffing willende mogelijk maken : „indien nu wordt overgegaan, „tot de afschaffing van het voorschottenstelsel, dan dient daartegenover billijkheidshalve aan de suikernijverheid de gelegenheid

Sluiten