Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„te worden geboden om gronden op langeren termijnen te huren" dus nog wel eene compensatie voor die afschaffing.

Bovendien de geheele totstandkoming van de nieuwe ordonnantie wordt in die toelichting gebaseerd op de vermeende groote fatale werking van dat voorschottenstelsel, zoodat, zooals zij zegt „ingrijpen mitsdien noodig werd geoordeeld.".... en intusschen na al die logica, blijft in de nieuwe ordonnantie het voorschotten stelsel bestaan !

De door de Regeering bedoelde „afschaffing van voorschottenstelsel" is vastgelegd in het verbod, omschreven in alinea c van art. 8. (ord : 1918); blijkens alinea 1 van dat artikel toepasselijk op „sawah"-inhuur voor den tijd van 21 lf2 jaar; alsmede voor 5 en 12 jaar, speciaal voor inhuur van tabakbeplanting (alinea 3 van art. 4 ord: 1918)\ Bovendien kan dat verbod ook weder buiten werking worden gesteld bij inhuur voor tabakbeplanting, krachtens alinea 3 sub b van art 4. ord: 1918.

Door een en ander is alleen de voorschotverstrekking van langen termijn gewijzigd geworden, het „voorschottens t e 1 s e 1" als zóódanig, is echter daarmede geenszins „afgeschaft." Waarlijk de logica van de Regeeringsadviseurs gaat boven mijne bevatting !

Een zeer groote fout der vorige ordonnantie, die thans in de nieuwe ordonnantie ook weder gehandhaafd is geworden, is de bestendiging van den langen huurtermijn.

In dit opzicht is de nieuwe ordonnantie van 1918 wat betreft de verzekering der economische belangen van de bevolking weder veel ongunstiger dan haar voorgangster van 1900.

Was volgens de ordonnantie van 1900 verhuur van sawahs slechts mogelijk tot den duur van 12 jaar (erfelijk individueel bezit en communaal bezit met vaste aandeelen),

6V2 jaar voor communaal bezit met periodieke verdeeling en niet voor altijd aangewezen aandeelen, zoomede onverdeeld communaal bezeten grond, en

20 jaar slechts toegelaten voor sawahs in agrarisch eigendom bezeten; volgens de nieuwe ordonnantie is thans een verhuur mogelijk van

2\% jaar voor alle soort sawah gronden, zelfs ambtsvelden (art. 4 alinea 2).

Sluiten