Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verder wordt in de officieele toelichting gezegd : ,.de reeds „bestaande bedrijfszekerheid blijft dus dezelfde, terwijl de ,,v e r k r ij g b a r e bedrijfszekerheid zelfs grooter is geworden."

Een en ander wordt in die toelichting op de volgende wijze aangetoond:

„Gesteld al, dat inderdaad in eenige streek, de bevolking niet „bereid zou zijn tot het sluiten van 21% jarige contracten, dan „zal toch in elk geval de grond voor de reeds thans gebruikelijke „termijnen van bijv: 6}2' of 12 jaar kunnen blijven ingehuurd."

Deze bewering is natuurlijk niet zuiver, daar de tot 1918 bestaan hebbende inhuring, volgens de ordonnantie van 1900, op een inderdaad andere basis geschiedde dan volgens de nieuwe ordonnantie van 1918 zal plaats vinden; nl: wat de verstrekking van voorschotten betreft.

In de ordonnantie van 190Q toch zegt art. 7 alinea 2.

„Bij verhuring voor langeren duur (dan 2 jaar) geschiedt de „betaling in gelijke bedragen voor elk jaar of elk oogstjaar van „den huurtermijn."

„De vooruitbetaling van liet eerste dier bedragen mag niet „plaats hebben vóór het in alinea I omschreven tijdstip — (nl: vóór de intrede van de 15e maand, voorafgaande aan het kalenderjaar, waarin met de grondbewerking, of met de ingebruikneming van den grond een aanvang zal worden gemaakt) — „die der „overige bedragen niet voor den aanvang van het kalenderjaar, „voorafgaande aan dat, waarop zij betrekking hebben".

Volgens alinea 2 art. 7 van de nieuwe ordonnantie van 1918 mag bij verhuringen voor meer dan 2 jaar, nog slechts vooruitbetaling plaats hebben, voor de verhuringen van ten hoogste de termijnen genoemd onder b, c en d van het le lid van art. 4, dat is :

3){ jaar voor sawahs, geen ambtsveld zijnde; 12 jaar voor drogen grond, geen ambtsveld zijnde; 25 jaar voor alle mogelijke soort sawah en droge grond, mits benoodigd voor railbanen, wegen en waterleidingen.

De wijze van voorschotverstrekking is dus, zooals ook reeds hiervoren gezegd, niet dezelfde gebleven, is voor zooveel ver-

Sluiten