Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schooner gelegenheid voor den Chinees, alsmede voor andere niet-lnlanders, die Chineezen-praktijken toepassen, om zich thans meester te maken van de landbouwproducten der bevolking op meestal zeer onereuse voorwaarden en tegen prijzen vér beneden de marktwaarde, — waarover ik reeds een en ander terloops mededeelde — bestaat er niet.

De meesten lieten zich tot dusver daartoe in hoofdzaak nog weerhouden door den administratieven omslag aan inhuur verbonden, deden het daarom — als zij daartoe overgingen — liever maar middels z.g. stroomannen, of als zij het persoonlijk deden, dan bijna altijd, clandestien; zoodat die inhuur aldus nog eenigszins geremd werd. Thans kunnen zij het wettig doen, zonder huurcontract, zonder eenigen administratieven omslag — die voorgeschreven kennisgeving, „aangifte" beteekent in de practijk niets — de chineezen-praktijken tot bijna kosteloozè bemachtiging der landbouwproducten der bevolking, kunnen thans mede in verband met de aan hen verleende algeheele vrijheid van beweging, geschieden, wettelijk gesanctionneerd door de bepalingen van de grondhuur-ordonnantie. Wij gaan steeds verder achteruit! Bureaucratisch vernuft!

• Zooals ik reeds zeide, wordt thans inhuur van alle soort sawahgrond tot 21'/2 jaar mogelijk, zelfs van ambtsvelden—in daartoe door den Gouverneur-üeneraal aangewezen streken.

Voor den teelt van tabak zal — ook zonder toepassing van art 8 — dus met handhaving van de oude wijze van voorschotverstrekken, sawahgrond, waaronder ook ambtsvelden, kunnen worden ingehuurd voor 12 jaar (art 4. alinea 3 sub b).

Hoe men ooit tot dergelijke bepalingen voor „ambtsvelden" is kunnen komen, is mij waarlijk een raadsel!

„Amb svelden" — „apanages" — „tanah bengkok" behooien bij het ambt en volgen den persoon, die het ambt bekleedt; het is de bezoldiging in grond, verbonden aan het ambt van desahoofd, alsmede aan dat van de leden van het verdere desabestuur. Treedt nu een desahoofd of desabestuurder af, dan verliest hij ook zijn ambtjsveld; dit gaat daarna over op den persoon, die den afgetredene in zijn ambt opvolgt.

Sluiten