Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inlandsche ambtenaren geklemd zitten in den greep van fabrikanten; mede is mij van nabij bekend een geval, dat door bijna alle Inlandsche bestuursambtenaren eener Afdeeling aan den nieuw opgetreden Afdeelingschef de algemeene klacht werd geuit, dat onder diens voorganger de administrateur der fabriek feitelijk het Bestuur over de Afdeeling voerde, zoodat zij niets meer beteekenden. En toch wil ik nog clementie bepleiten in deze gevallen, niet voor de daarbij betrokken ambtenaren, integendeel, maar voor de daarin genoemde beheerders van ondernemingen; de grondhuurordonnantie noodz akt hen daartoe.

Dergelijke toestanden blijven mogelijk, ook onder de nieuwe grondhuurordonnantie, menschen blijven menschen, met menschelijke fouten en menschelijke gebreken, de wereld bestaat nu eenmaal niet uit ideaal menschen, noch door ideaal toestanden.

Deze laatste echter zoo veel mogelijk te benaderen, moet doel zijn; ter bereiking van dat doel verdient het m i. aanbeveling, de ordonnantie zoodanigte maken, dat die toestanden daarbij geen reden van bestaan meer kunnen hebben, zoodat zij van zelve zullen verdwijnen en ophouden te bestaan.

In de totstandbrenging van die benadering schuilt het groote Regeeringsgeheim, niet in het krampachtig vasthouden aan dogma's en de daarmede saamgevlochten abstracte systemen.

Er is nog meer in de ordonnantie van 1918, dat perspectief opent voor allerlei onbillijkheden en voor groote knoeierijen.

Alinea 4 van art 4 zegt: „dat gronden welke tengevolge van „onvoldoende bevloeiing of onvruchtbaarheid naar het oordeel „van het Hoofd van plaatselijk Bestuur, op één lijn zijn te stellen „met droge gronden, niet als sawahs, doch als droge gronden worden aangemerkt."

Dit voorschrift geeft weder blijk van de ondoorgrondelijke wijsheid van de bureaucratie.

Ik acht deze bepahns beslist van zeer nadeeligen aard voorde bevolking. Zij zal zonder twijfel leiden tot benadeeling harer belangen Deze bepalii g opent de mogelijkheid, dat successievelijk meer dan de wettelijk toelaatbare uitgestrektheid „sawah"-gronden jaarlijks zullen worden ingehuurd en beplant en mede

Sluiten