Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verhuur van aandeelen in gemeentelijke gronden — dus van koelie-aandeelen als door mij omschreven—voor langer dan den duur van de daarop uitgeoefende gebruiksrechten, levert dus noodwendig ook op eene verkorting van de rechten van hem, die krachtens de bestaande desa-adat onmiddelijk in de plaats moet treden van den vorigen bezitter dier rechten.

Wat er met de grondhuur zal moeten geschieden, ingeval een koelie aandeel, al dan niet verhuurd voor langeren duur dan de daarop uitgeoefende gebruiksrechten, komt open te vallen; op welke wijze de krachtens de desa-adat wettelijke opvolger in die rechten, eventueel moet worden schadeloos gesteld door den huurder, wordt ook thans weder nergens in de ordonnantie bekend gesteld.

Ik vermoed, dat het veelvoorkomend misbruik, dat in een dergelijk geval, bij de jaarlijksche betaling der grondhuur, het desahoofd gewoonlijk met de huurpenningen gaat strijken en de verhuur van dat aandeel zoo lang als hij verkiest laat voortduren, ook weder zal blijven bestaan. Allerlei verwikkelingen zijn van een dergelijke kunstmatige tegen de desa-adat strijdende regeling natuurlijk het gevolg, met als direct gevolg daarna komend, „ontevredenheid" enz.

Het slot van alinea 1 van art 6 zegt, dat gerechtigden tot het gebruik van periodiek verdeelden of met wisselende aandeelen bezeten gemeentelijken grond hun aandeel nochthans voor niet langer dan Z% jaar kunnen verhuren. Met deze bepaling wordt het door mij hiervoren gereleveerde bezwaar echter geenszins ppgeheven.

Zooals reeds gezegd, verplicht art. 12 sub a den huurder, ingeval van overgang van ambtsvelden aan anderen als zoodanig, tot betaling eener schadeloosstelling, berekend over den duur van hun tijdelijk gemis van den grond; echter alleen in geval die ambtsvelden niet van de Inlandsche gemeente zijn ingehuurd.

In het geval die ambtsvelden van de Inlandsche Gemeente zijn ingehuurd, wordt dus geen schadeloosstelling betaald bij overgang aan anderen als zoodanig; welke overgang intusschen evengoed bestaanbaar is!

Sluiten