Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoolang de Inlander de ordonnantie daarbij niet begrijpt, zoolang hij deze niet in hare toepassing zal kunnen volgen, zoolang hij zelf geen controle kan uitoefenen op den inhuur, zoolang in de practijk een ongecontroleerde ruiling middels z.g. minnelijke schikking (moefakattan desa) van grond zal moeten plaats hebben voor de noodzakelijke vorming van complexen van den rietaanplant, zoolang er gelegenheid kan bestaan voor knoeierijen door desahoofd, desabestuur en ambtenaren, zoolang de Inlander door de voorschriften der ordonnanie zelve nog benadeeld kan worden, zoolang het kan voorkomen, dat een landbouwer door verhuring a 1 zijn grond verliest, zal er aanleiding tot ontevredenheid blijven. Het is hoogst naief gedacht, om het tegenovergestelde te verwachten!

Ook de nieuwe ordonnantie van 1918 zal gelijk haar voorgangster weder kunstmatig in het leven moeten worden gehouden.

De Regeering is met deze ordonnantie nog verder van het door haar beoogde doel verwijderd als voorheen. De „tani" is en b 1 ij ft de dupe! Gelijk de groote. „Zwijger" kan ik zeggen:

„Mon Dieu, mon Dieu, ayez pitié de moi et de ce pauvre peuple!"

De instelling der „minimumprijzen" in de nieuwe ordonnantie voorgeschreven door art. 8 alinea 1 sub b, heeft in deze ordonnantie even weinig recht van bestaan als in die van 1900.

Zooals ik reeds in den aanvang van dit artikel schreef, regelt de grondhuur zich naar vraag en aanbod ; is juist,— moet zulks tenminste zijn in een stelsel van z. g. „vrije verhuur" — een uitvloeisel van de z. g. „vrije wilsuiting van partijen."

Eene vaststelling van „minimumprijzen" is in het stelsel dezer ordonnantie — even zoo goed, als zij dat zou zijn geweest in de ordonnantie van 1900 — wel degelijk juist in s t r ij d met het door de Regeering zoo hoog geroemde beginsel van z. g. „vrije verhuur". De huurder is bij eene vaststelling van minimumprijzen [immers volstrekt niet meer vrij!

De Regeering heeft hier dus, ter wille van een blijkbaar zeer wel door haar begrepen belang reeds één concessie gedaan aan de tot dusver steeds streng door haar vastgehouden doctrina.

Sluiten