Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook in mijn oogen hier geen zuivere contraprestatie. De huurtermijn als zoodanig, is toch geen „essentialia" van de huurovereenkomst, maar wel daarentegen de grond zelf, c.q. verplichte inbreng van grond tegenover van overheidswege vastgestelde, grondhuur, zooals door mij werd voorgesteld.

In mijn oogen spreekt uit de thans getroffen regeling groote inconsequentie en kortzichtigheid ; voortkomende uit een angstvallig nog gedeeltelijk vasthouden aan „zekere doctrinaire beginselen"; waarmede in d i t geval niets goeds kan worden bereikt.

De heer de Qraaff immers zeide nog wel in zijn critiek op mijn artikel „theorie en practiflt" het volgende:

„Waarlijk grooter bespotting van het begrip eener op vrije „wilsuiting van partijen gegronde overeenkomst en zonderlinger „schijnvertooning dan die van het verlijden van dergelijke akten „zouden moeilijk denkbaar zijn.

„Het een of het ander, men handhave, als in de bestaande „ordonnantie, in het stelsel der Wet getrouw het juridisch begrip „der overeenkomst, dat eener door wederzijdsche wilsverklaring tot stand gekomen overeenstemming van twee of „meer personen, strekkende om eenig vermogenrechtelijk gevolg „te weeg te brengen (Asser en Van Heusde, Handleiding „Ned. „Burg. Recht, dl. III bladz 188), of men werpe consequent alle „formaliteiten overboord, welk aan zoodanige handeling zouden „doen denken'en scheppe — wat bij de onderwerpelijke voorstellen— (nl. voorstellen van mij t. B.) toch feitelijk het geval „is — een stelsel van Staatsdwang, van beschikking door het „Bestuur over de gronden der bevolking, met uitkeering aan de „rechthebbenden van de door den ondernemer te betalen schadeloosstelling.

„Elke poging tot een vergelijk, tot een s t e I„sel, waarbij het één zou worden behouden en „het ander niet prijs gegeven, is principieel „reeds aanstonds veroordeeld." (Spatieering van mij t.B.)

Ook thans weder zeg ik, de logica der bureaucratie niet te kunnen begrijpen. Ik kan in de ordonnantie van 1918 de vrije wilsuiting van beide partijen niet meer terugvinden.

Sluiten