Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet zou uitblijven, indien zij afweek van den door haar ingeslagen koers.

Ik zeg nogmaals: „goede wetten moeten niet aan logische eischert van abstracte systemen beantwoorden, maar wel aan de natuur der volken, waarvoor zij bestemd zijn!"

Het „onbereikbare" moet men loslaten, men moet slechts doen, wat „bereikbaar" is. Dit is de eerste plicht van een wijs en verstandig Regeeringsbeleid.

Het geheim van welslagen is juist, niet meer te ondernemen,, dan wat men goed volbrengen kan.

De toestand van vóór 1900, is ook na 1900, na de toen ingevoerde ordonnantie gebleven, zij zal ook met de ordonnantie van 1918 onveranderd blijven. Is de Regeering blind voor de actie, zeer terecht gevoerd door de S. II (Sarikat Islam) tegen de industrie ? i

De S. 1., noch haar leiders hebben het evenwel tegen de industrie als zoodanig, maar tegen de bestaande misstanden.

Totstandkoming, en uitbreiding van industrie staat ook op het door haar voorgestane programma, maar op gezonden basis.

Voor zooveel ik zelf heb aanschouwd, met eigen oogen gezien,, en met eigen ooren heb gehoord, heb ik de overtuiging gekregen, dat bij de hoofdleiders dezer Vereeniging goede trouw en waarachtige wil en ernst, voor oprechte behartiging der belangen van den kleinen man, bestaat.

Dit streven, wat tevens het streven behoort te zijn van iedereambtenaar van het B. B. verdient in mijne oogen waardeering

en steun, zoolang nl dit streven ook oprecht en

e e r 1 ij k gericht blijft op vreedzame evolutie.

De geringste afwijking hierbij in beslist nihilistische richting aansturende op rebellie en anarchie, behoort onverwijld voor goed te worden onderdrukt. Vooral dan in dat geval geen misplaatste toegeeflijkheid, noch weifelende houding, geen toepassing van vergoelijkende paedagogische theorieën, dat „eerstbeginnenden wel eens struikelen". Beseft men dan daarbij niet, dat door dat „struikelen" onnoembaar vele anderen ook medestruikelen? En dat dit „struikelen" hier zeker niet zal voeren naar socialen vooruitgang, maar wel naar socialen achteruitgang? Zwakheid wordt hier ten slotte ook nog^slechts aangemerkt als „onmacht".

Sluiten