Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tegenover nihilistische uitingen tot aanranding en omverwerping van bestaande Orde en erkend Gezag, behoort ook in de meest democratisché wereldopvatting jn de eerste plaats te worden gesteld de kracht, om die Orde, om dat Gezag hoog te houden en te handhaven — Zwakheid is hier ontegenzeggelijk zeker de vijand van eene oprechte behartiging van het ware volksbelang.

Wat ziet men niettemin nu wonderwel thans echter gebeuren,

ondanks laatstbedoelde actie van de S. I ; dat groepsleiders

van S. fa afdeelingen in dienst worden genomen door de Suikerfabrikanten.

Twee gevallen zijn mij uit eigen aanschouwing bekend — ik had geen gelegenheid ter zake in meer dan 2 Afdeelingen van één Gewest, mijn oogen den kost te geven.— In één dezer 2 gevallen, is bedoelde leider n. b. in zeer belangrijke werkking voor de fabriek geplaatst, nl. is hij belast met grondinhuii r, inbreng van gronden enz. In het andere geval, eveneens in dezelfde positie en bovendien nog belast met leveranties van allerlei materialen, afkomstig van de bevolking.

Het geld is een factor, waarmede rekening moet worden gehouden, geld is machtig; door geld wordt veel goedgemaakt, door geld wordt eveneens veel misdreven.

Geld is oppermachtig,... zelfs zonder geld geen wereldbrand!

Dat de fabrikant bij de bestaande wantoestanden, zich zeer handig werpt op deze personen — die wel het vertrouwen hebben der bevolking —en van hunne tusschenkomst en diensten gebruik maakt, wie kan het hem kwalijk nemen, of beletten? Zij hebben groot gelijk van hun standpunt uit; het pleit voor hun practischen blik op zaken en doorzicht in toestanden.

Waar echter groepsleiders van de S. I. niet allen zijn gesneden uit hetzelfde hout als de vooraanstaande bekende hoofdleiders, vrees ik met grooten vreeze, dat als gevolg van een en ander ten slotte de kleine man hier weder dupe van die „toeziende voogdij" zal worden.

In het Bataviaasch Nieuwsblad van 15 Mei 1917 avondeditie, komt voor het volgend artikel. „De Sarikat dagang dan tani Islam te Cheribon".

Sluiten