Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„t. B.), kregen verscheidene fabrieken nog hunne gronden voor „ƒ 26.50 de bouw, voor 18 maanden huur, wat inderdaad een „schandaal te noemen was. Dat zooiets gebeuren kan, is zooals „bekend, alleen mogelijk door het premiestelsel voor den „koe„woe" waarover wij verder maar zullen zwijgen." —(Zie mijn artikel „theorie en practijk". De schrijver in het Bataviaasch Nieuwsblad heeft het hier bij het goede eind, alleen de heer de Graaff, weet anders, en zegt, dat het bestaan van dergelijke misstanden, „berust op onjuiste Wetsinterpretatie van de ordonnantie." Ik zeg echter in tegenstelling van den schrijver in het „Bataviaasch Nieuwsblad : „Ik zal nu niet meer zwijgen." t.B.).— „Langzamerhand zijn de grondhuren gestegen en bedragen nu „35 tot 40 gulden, ja gaan soms tot f 50 en iets daarboven in „streken waar de grond voor katjang-aanplant zeer gewild is.

„Ook deze huren achten wij bij de prachtige suikerprijzen, die „nu gemaakt worden te gering en een actie, die gericht is op „de verhooging der grondhuren, heeft onze onverdeelde sympathie, als die actie geleidelijk gevoerd wordt en binnen redelijke „grenzen blijft. Het ligt dan in het voornemen van de S. D. I. „om grondcrediet te verstrekken aan ieder die zulks verlangt — „(Als zij dan maar minder rente berekenen dan de z. g. Afdeelingsbanken, de volkscredietbanken, opgericht door Regeeringsbemoeienis; anders is de „tani" weer verder achteruit, t. B.)— „In plaats dat dus Kromo jaren van te voren naar de fabriek „loopt en afstand doet van zijn grond, kan hij op de bouw sa„wah f 25 voorschot ontvangen van de S. D. Is, die dan den „grond in wederhuur aan de fabriek afstaat. De maximum huur „prijs is bepaald op f 90 per bouw, wat wij wel wat hoog vinden. Natuurlijk zal dat bedrag eerst in sprongen van 20 of 25 „gld. te bereiken zijn. Als de fabrikant van de S. D. I. die gronden accepteert, dan krijgt de eigenaar het verschil tusschen „huurprijs en voorschot uitbetaald. De S. D. I. rekent echter voor „zijn intermediair 10 %. Hierin is" ook begrepen alle administra„tie en verder te maken kosten.

„In den laatste jaren is er druk verbouwd aan de fabrieken „Men streeft er naar de productiekosten per picol suiker zoo „laag mogelijk te maken, door vervolmaking van de fabricatie „en de drang van de bevolking en haar leiders naar hooger

Sluiten