Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„grondhuren, zal aan de verbouwingen wel niet vreemd zijn. „Slaagt de S. D. K erin om zijn planhen ten uitvoer te brengen, dan „dienen de fabrieken deze kwestie ernstig onder de oogen te zien.

„Vooral de ouderwetsche fabrieken die ƒ 5.80 en meer aan „fabricatiekosten per picol suiker besteden, dienen de bakens te „verzetten nu het getij verloopt. Wij staan hier wellicht voor „eene ontwaking van Kromo uit ïijne indolentie, nu de macht „van, het dorpshoofd door de S. D. 1. geknakt wordt, want hierop „komt de kwestie als zij: slaagt, ten slofte neer Eenmaal moest „zij komen, de oppositie van het volk tegen de geringe huren. „Nu is er leiding en ze zal niet uitblijven. Is dus die beweging „begrijpelijk en heeft ze onze sympathie, voor de gevaren van „eene doorvoering zijn wij niet blind. De S. D. 1. begrijpe ernstig „de gevolgen, die een strijd met het kapitalisme met zich brengt en „wake er voor, dat de bezadigde wijze, waarop thans de zaak „wordt voorbereid, niet ontaardde in overdreven eischen, die zoo„als het verleden heeft geleerd, als zeepbellen uit elkaar spatten".

Ik ben het geheel eens met den schrijver van vorenstaand artikel, dat de actie niet mag voeren tot „overdreven eischen".

Bij het thans hier ter zake gevolgde weifelende Regeeringsbeleid, waarin ik geen bepaalde vastgestelde richting meer vermag te onderkennen, waarbij thans, eenzijdig voor den huurder minimumprijzen zijn vastgesteld, zonder een in mijn oogen, daartegenoverstaande gelijkwaardige prestatie van den verhuurder te stellen — vermoedelijk hangt de aangenomen vaststelling der minimumprijzen al reeds samen met dergelijke actie — vrees ik, dat die actie, in verband met andere factoren, niettemin op den duur toch zal ontaarden in „overdreven eischen", als gevolg van inmenging van z.g. welwillende „toeziende voogden".

Dat deze eischen steeds „als zeepbellen uit elkaar zullen spatten" kan ik nog maar niet zoo volmondig beamen, de schrijver dezer woorden, zou zich daarin wel eens ter dege kunnen vergissen!

Blijkens dit artikel in het Bataviaasch Nieuwsblad, treedt dus de vorengenoemde Vereeniging op als makelaar tusschen grondverhuurder, i. c. tusschen „tani" en fabrikant.

De makelaar begint met 10 °/0 te rekenen voor zijn intermediair

Sluiten