Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit verliest de bevolking dus al vast. Zal zij echter op den duur niet meer'verliezen?

Zpoals ik reeds- zeide, zijn nu juist niet alle z g. volksleiders en volksvrienden gesneden uit het zelfde hout als de hoofdleiders! Hier treedt dus als „voogd" van de bevolking, op een ander persoon, dan die dat behoorde tezijn.

In dit verband sprak ik van „toeziende voogd"! N. b. m. behoort de hier tot stand gebrachte makelaarstusschenkomst uitsluitend in handen thuis en ook te blijven, van haar legalen voogd, nl: van de Regeering. Deze m a g haar pupil niet overgeven in handen van anderen, zulks is in strijd met de plichten van een goed voogd, —tenzij zij zich zelve onbekwaam gevoelt.

Men moet ook op Wetgevend gebied practisch zijn, evenals de ■fabrikant ook practisch is aangelegd, men moet niet blijven hangen aan abstracte theorien, aan de abstracte beteekenis van één woord, men moet de werkelijkheid, de waarheid onder oogen durven zien!

Bescherming van den kleinen man is Regeeringsplicht, bescherming van de industrie is even zoo goed'Regeeringsplicht, bescherming van de suikerindustrie op Java bijv: is in mijn oogen zelfs groote Regeeringsplicht. Of zou men het nog durven ontkennen ?

Wat zou Java, wat zou Nederland zijn, zonder suikerindustrie ? Men moge nu ter zake het pro en contra ook nog zoo van allerlei zijden bekijken en tegen over elkaar plaatsen, de werkelijkheid, de waarheid is deze; de suikerindustrie bestaat en bloeit haar achteruitgang, haar ondergang zou een nationale ramp' • % beteekenen, niemandzal dit kunnen ontkennen!

In dit verband beschouw ik de bescherming van de suikerindustrie even zoo goed Regeeringsplicht als bescherming der bevolking.

Ik waag hier een vraag, die de Regeering «tellignietzooge makkei ij k zal kun n en beantwoorden.

Wat zal zij doen, indien de eischen van den toezienden voogd —ik spreek hier met opzet niet van „eischen der bevolking zelf"— indien die eischen zoo „overdreven" worden, dat bij vast-

Sluiten