Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houding daaraan, de suikercultuur niet alleen geen bloeiende cultuur meer zal kunnen worden genoemd, maar zelfs haar bestaan daardoor bedreigd zal worden?

Zal de Regeering dan mogelijk „maximum prijzen" gaan vaststellen, door verhuurders te bedingen;.boven welke prijzen de huurder de grond niet behoeft te nemen? Maar de fabrikant heeft de grond nu eenmaal noodig, kan er niet buiten! Wat zal er dan gebeuren, als de verhuurder geen genoegen neemt met den hem geboden prijs en slechts boven het maximum wil verhuren? Als het zoover is gekomen, is n. b. m. geen modus meer mogelijk, dan is het te laat!

Zooals ik reeds zeide, is in deze ordonnantie van 1918geen plaats voor de instelling der minimumprijzen, evenmin als in die van 1900, wel echter in de door mij voorgestelde regeling.

Maar waar moet het dan heen, als steeds grondhuurregelingen worden gemaakt, die steeds meer en meer onbruikbaar blijken ?

Men heeft zich bij de door mij voorgestelde regeling, nog te veel blind gestaard op de woorden, op het begrip „verplichte verhuur."

De bevolking 'wordt „verplicht" tot verhuur; ziet, er bestaat dus geen „vrije wilsuiting" meer — ik merk hier nogmaals op, dat bij vaststelling van minimumprijzen door de Regeering toch thans evenmin meer vrije wilsuiting van partij e n bestaat — Men heeft ook gezegd: „de door mij voorgestelde regeling is eene inkorting van de persoonlijke vrijheid der bevolking,—alles abstract geredeneerd—.

Julius Caesar zeide: „Wie het hoogste staat, bezit de minste persoonlijke vrijheid".

Ook heeft men gezegd, het voorstel is een terugkeer tot de. oude Gouvernements regeling, tot het zoo gehate „dwangcultuurstelsel" van Van den Bosch.

Wij zullen bij eene dergelijke regeling weder achteruit gaanr niet vooruit, in den wensch tot opheffing der bevolking. Alles zeer bekrompen en kortzichtig geredeneerd!

Neen, zeg ik daarop, dat alles is het in geen enkel opzicht. Er bestaat in de door mij voorgestelde regeling, geen afstand van grond om niet, er bestaat daarbij geen onbetaalde dienstprestatie, geen dwang voor het verrichten van diensten, er bestaat

Sluiten