Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarbij geen gedwongen onbetaalde levering van product, er bestaat in mijn oogen in het geheel gee-n dwanger bestaat in mijn oogen slechts een dieper ingrijpen dan voorheen door de Regeering, door den 1 e g a 1 e n V o o g d; ernstig geboden door de eischen van Maatschappelijke orde; er bestaat als gevolg daarvan slechts een meer intensiever regeling door de Regeering dan thans; van de belangen, zoowel van huurder als van verhuurder; ten einde verdere wrijving en botsingen te voorkomen ten einde de beide partijen duurzaam te kunnen bevredigen' ten e.nde te kunnen geraken tot een waarlijk harmonische regeling van een onderwerp, dat hier zoo zeer ingrijpt in het hart der algemeene Maatschappelijke orde; een onderwerp dat ten nauwste is samengeweven met de grootste economische belangen van den landbouwer.

De feiten, die den laatsten tijd weder zijn voorgevallen de verschijnselen van daadwerkelijk verzet der bevolking tégen hoofden en ambtenaren, welke men helaas reeds heeft kunnen constateeren, een verschijnsel dat in deze tijden ongetwijfeld als een steeds voortwoekerende kanker zich algemeen zal uitbreiden en waarover door mij in den loop van dit artikel reeds een en ander ,s gezegd, mag men niet langer met vluchtigen blik blijven

lTrr\rtente> dat verzet nog wei

met de kracht van bajonetten - als nl. onder de dragers daarvan d,e kanker ook niet reeds gelijk een infectie zal zijn doorgedrongen - d e aanleidende oorzaak tot die verschijnselen behoort te worden weggenomen Meer dan ooit geldt t h a n s het „gouverner c'est prévoir » * De oorzaken hier bedoeld zijn vele, te veel om ze alle in dit

m* tt éT Prfn' Z°U tC UitV°erig WOrde"> ik bepÏÏ nnj tot een der grootste h o of d oorzaken; nl •

staan H0eSta;de"' ^ ° " * e - * d e n h e i d, o n ^ staan door de g r o n d v e r h u u r, gebaseerd

In 1900 rV,aande Srondhuurordonnantie.

In 1900 liet ik m,jn stem hooren, daartoe gedreven door waarachtige roeping voor de bevordering van de belangen zoowel van de Inlandsche bevolking als van de industrie. sfechtsTp

EZs n i^t vPaart4CUliere Zijde ik " medC ku""e" b-*en, helaas met van .Regeenngszijde, integendeel; onder dë ambfena-

Sluiten