Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan de waarheid zijner mededeelingen wordt door mij niet in het minst getwijfeld, reden daartoe bestaat niet

Helaas hoort men dergelijke zaken steeds te laat. De dader is sedert jaren gepensionneerd en leeft van zijn Residents pensioen in Nederland.

In mijn oogen is hij een waardig lid van het „treurcorp s", omdat voor hem als „mensch" geen plaats kan zijn in het „keurcorp s".

Zooals ik reeds zeide, liet ik in 1900 mijn stem hooren, gedreven door waarachtige roeping voor de bevordering van de belangen, zoowel van de bevolking als van de Industrië. Met leedwezen en somwijlen met verontwaardiging volgde ik na 1900 zooveel ik kon de ordonnantie in haar werking, sloeg haar uitwerking gaande. De nieuwe ordonnantie van 1918 heb ik bij haar geboorte met medelijden aanschouwd, zij zal evenmin verbetering brengen als die van 1900. In verband met de courantenberichten der vorige maand, gaf ik gehoor aan mijn inwendige roepstem, ik gevoelde, dat het plicht was nogmaals een poging te wagen, in den eenmaal door mij aangegeven richting, zoo mogelijk tot herstel van het helaas reeds te veel verbroken evenwicht, om rust en vrede te kunnen brengen in de harten van hen, die met recht ontevreden zijn, ontevreden als gevolg van het njet kunnen begrijpen van een z. g. in hun belang getroffen regeling, mede als gevolg van onbillijkheden uit die regeling voortkomende, waardoor zij in hun rechten worden aangetast en verkort.

Een 20 jarige effectieve loopbaan bij het Binnenlandsch Bestuur geeft mij het volste recht hier te spreken, ik spreek dan ook op grond van eigen aanschouwing en met volle overtuiging. Aan de groote Wet van actie en reactie kan niets ontgaan, noch de onbruikbare grondhuurordonnantie, noch andere door de bureaucratie tot stand gebrachte onbruikbare regelingen.

De Inlander, de „tani" is van nature geen persoon om in verzet te komen tegen zijn meerderen, tegen zijn hoofden, tegen ambtenaren. De drang naar evolutie), die zich ook in andere Oos-

Sluiten