Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Komt het onder de werkking van de bestaande ordonnantie tegenwoordig meer dan eens voor, dat een aandeelhebber in den communalen desagrond tot de treurige ontdekking komt, dat zijn aandeel weggeraakt is („itjal" letterlijk „weg"). „Siti koela itjal," mijn grond is weggeraakt, meermalen heb ik dergelijke klachten moeten hooren en laten onderzoeken. Zoo iets klinkt al zeer vreemd, hoe kan grond wegraken, en toch is het zoo, en wel tengevolge van het ruilen over en weer van grootere en kleinere aandeelen op verschillende plaatsen, bij gelegenheid van het vormen van aaneengesloten complexen voor de riettuinen, een en ander door intermediair van het desabestuur. Ook wel bij het elimineeren van verschillen, geconstateerd bij opmeting door den fabriekslandmeter en door het desabestuur. Na de opmeting der gronden door de fabriek en na de herverdeeling onder de communale grondbezitters blijkt er kalmweg voor enkele personen geen grond meer te zijn. Deze kwesties zijn door de plaats gehad hebbende onderlinge ruiling en verplaatsing van aandeelen soms zoo ingewikkeld, dat er waarlijk niet uit wijs is te worden. Protest van de zijde van den Inlander tegen het desahcofd helpt niets, hij weet zich het z. g. wegraken zelf niet te verklaren, de Inlander is verplicht er in te berusten, gevolg zeker ontevredenheid en later rietbranden.

Een ander geval is bijv. dit. Een fabriek huurt in van A. 3 bahoe grond en betaalt ook voor 3 bahoe. A wijst later den fabrikant zijn stuk grond aan, dat volgens zijne inzichten en voor zoover hem bekend is, ook 3 bahoe groot is. Bij opmeting door de fabriek blijkt er te zijn 2'/2 bahoe. A moet maar zorgen, dat hij nog % bahoe inbrengt, op welke manier komt er niet op aan. B. daarentegen brengt bij de fabriek zijn grond in, en beweert dat hij bijv. 4 bahoe heeft, bij krijgt voorschot en later vooruitbetaling over 4 bahoe. Bij de opmeting door den fabriekslandmeter tijdens of even voor de opening der gronden, welke opmeting dan eerst plaats heeft, blijkt dat zijn grond 4'/2 bahoe groot is.

Voor het meerdere, de X bahoe, behoort bijbetaling te wor-

Sluiten