Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan in ovetleg met het desahoofd en het desabestnur, die de premies voor den grond-inbreng ontvangen. De Inlandsche grondbezitter, aandeelhebber in den comunalen grond, heeft er eenvoudig in te berusten. Hij moet dus meer dan wettig behoorde planten op dongkellan grond, terwijl de suiker steeds voldoende „lanjah" gronden occupeert (d. i. volgens vertaling, grond „gewend" aan padi - aanplant, dus waar het laatst padi op geplant werd).

Zoolang het desahoofd en het desa bestuur, zich zullen blijven bemoeien met bovenbedoelde opmeting en uitbetaling, zoolang nullen de bovengenoemde feiten niet verdwijnen en steeds blijven voorkomen. Daarvan is zoowel de fabrikant indirect, als de Inlander direct de dupe, en rietbranden zijn er later het gevolg van.

Op enkele fabrieken bestaat de gewoonte, dat gronden worden ingehuurd, zoogenaamd met „spillage", welke 10 pCt. bedraagt van de uitgestrektheid van den ingehuurden grond; gehuurd wordt bijv. 1 b ihoe, geleverd moet worden bij opmeting 1 bahoe 50 roe. De spillage is eene schadeloosstelling voor grondverlies aan wegen, slooten en verdere onbeplantbare gedeelten.

Dat door dit stelsel dikwijls bij de opmeting ook gronden te kort komen, is zeer licht te begrijpen; de door het desabestuur verrichte metingen geschieden zeer primitief, geschillen van allerlei aard zijn daarvan het gevolg, de Inlander beweert dat te veel van zijn grond beplant is, en het gevolg ontevredenheid — rietbranden.

Volgens de ordonnadtie mag van eene desa niet meer sawahs in gebruik genomen worden door de fabrieken dan V3 der geheele uitgestrektheid sawahs dier desa (art. 12 sub. d. ordonnantie 1895 § 9 sub. f uitvoeringsvoorschriften ordonnantie 1900). Dit is de theorie, hoe is nu de practijk van deze thans schijnbaar zoo belangrijke bepaling voor de bevolking, eene bepaling geschapen voor de bewaking en verzekering van hare grootste belangen. Een suikerfabrikant sluit met de lieden eener desa bijv. een 5-jarig contract voor complex van

Sluiten