Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

300 bahoe, d. i. bijv. minder dan de geheele uitgestrektheid sawahs van een desa. Het contract wordt gesloten voor de teelt van riet en andere gewassen, bijv. indigo. Jaarlijks worden dus in die desa beplant met riet 100 bahoe, dus nog beneden het Nadat het riet gesneden is, wordt echter onmiddelijk op hetzelfde stuk grond door een indigo-fabriek indigo geplant, krachtens een tusschen den suikerfabrikant en den indigo-planter gesloten overeenkomst nl. ter verzekering van den driejaarlijkschen wisselbouw. Door den indigo-planter wordt voor deze beplanting een contract aangeboden, dat wettig geregistreerd moet worden, zoolang maar door suiker en indigo het % der geheele uitgestrektheid sawahvelden niet is overschreden, Op deze wijze is echter de grond toch voortdurend door de industrie geoccupeerd, en hier zit juist de fout, wat zeker niet de bedoeling van den geest dar ordonnantie is, en daarbij dan nog bovendien, wat ook voorkomt, wie kan nagaan, of van het ingehuurde complex door de fabriek het jff dan wel % beplant is met riet,, de desahoofden zwijgen ter wille van hun premiën, de ambtenaren van het Binnenlandsch Bestuur zijn geen landmeters, bovendien hebben zij daar geen tijd voor. Ik zou in mijn afdeeling dan 11000 bahoe moeten laten nameten ?

En wie zou dat moeten doen ?

Een ander geval is dit:

Een stuk grond wordt ingehuurd door den suikerfabrikant voor de teelt van suiker en indigo, voor 3 achtereenvolgende jaren, de grond zal in zijn geheel in gebruik zijn bij den suikerfabrikant voor rietaanplant, bijv. van 1 April 1900 — 1 October 1901; van 1 October 1901— 1 December 1902 komt de grond aan den indigoplanter, het eerste tijdperk is 18, het 2e is 14 maanden, totaal 32 maanden, bijna 3 jaar, dat de grond door de industrie in haar geheel blijft geoccupeerd. De indigoplanter doet omgekeerd hetzelfde. Van beide kanten een „modus vivendi" waardoor zij elkander verdragen om te voorkomen dat de grondhuur door de tegenpartij opgedreven zal worden, en van de zijde van den suikerfabrikant bovendien

Sluiten