Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om verzekerd te zijn van de gewenschte periodieke verplaatsing van zijn rietaanplant.

Ook doen zich gevatien voor dat van een 5-jarig contract, gesloten door en op naam van den suikerfabrilant, bijv. voor rietcultuur en indigocultuur en wettig geregistreerd zoolang 73 der geheele uitgestrektheid nog niet is ingehuurd, het '/3 van het complex door hem zelf met riet wordt beplant, terwijl gelijktijdig een ander '/3 van het zelfde complex door den indigo* fabrikant, krachtens dat zelfde contract met indigo wordt beplant, zoodat in het geheel beplant is 2/3 van het complex.

Bij al deze gevallen is het duidelijk, dat in de praktijk meer dan % der wettig toegestane hoeveelheid beplant wordt. Van de zijde van het Bestuur is daartegen, zooals boven reeds werd gezegd, weinig of niets te doen. De desahoofden zuilen dergelijke zaken niet blootleggen, hun eigenbelang brengt immers mee zooveel mogelijk gronden te leveren, het Inlandsch Bestuur bemoeit er zich liever ook niet mee, deels uit gemakzucht, deels uit den aard der zaak zelve, door onmacht, omdat controle alleen door nameting zou kunnen plaats hebben, wie zal dan moeten opmeten ? En bovendien is werkelijk de controle zeer lastig in een gebied, waar men meerdere ondernemingen in eikaars onmiddellijke nabijheid heeft, waar zij alle gronden inhuren, zoodat in eene desa aanplantingen worden gevonden van meer dan een fabriek. Dit punt zal bij de bespreking van den huurtermijn van meerderjarige contracten nog nader worden toegelicht. Hieronder een andere belangrijke kwestie. Als regel kan thans aangenomen worden, dat bijna overal ieder aandeelhebber in den communalen desagrond mee verhuurt; het komt wel een voor, dat een enkel persoon niet mee doet' doch meestaai is het desahoofd er al spoedig bij, om te zorgen,' dat hij van opinie verandert; hem staan daartoe in de desahuishouding genoeg dwangmiddelen ten dienste; in de le plaats alweer van wege de premie op den inbreng van gronden gesteld, in de 2e plaats omdat dan de verdeeling van de

Sluiten