Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet verhuurde gronden onder de rechthebbenden zooveel te gemakkelijker kan geschieden. Volgens de ordonnantie is verhuring van communale sawahgrond alleen mogelijk met instemming van 2/3 der gezamenlijke deelgerechtigden, berustende op het beginsel, dat de wil van de minderheid ondergeschikt wordt gemaakt aan die van het algemeen.

In de praktijk is deze bepaling een groote doode letter gebleven. Voor zooveel mij bekend is, heeft zich in de praktijk nog geen geval voorgendaan dat \l3 of meer der deelgerechtigden zich tegen verhuur ging verzetten. De Inlander zelf begrijpt de zaak niet, evenmin als hem iets van de geheele ordonnantie bekend is. Den Inlander met de bedoeling en de strekking van dit deel der ordonnantie bekend te maken, moest met veel omzichtigheid en beleid gepaard gaan, vooral in streken waar fabrieken met moeielijkheden te kampen hebben. Ook met het oog op het in zwang zijnde stelsel van premiën op den inbreng van gronden zouden vooral de desahoofden hieruit munt weten te slaan. De bepaling van de toestemming van 2/3 der deelgerechtigden is in de praktijk gebleken te zijn van nul en geenerlei waarde; wat de verhuring betreft zijn de Inlanders bijna overal thans vrij wel geheel overgeleverd aan de desahoofden en het desabestuur, die de gronden bij de fabriek inbrengt.

De wil van het „algemeen" is hier de wil van het desahoofd en het desabestuur.

Deze toestand is zeker niet gev/enscht voor den Inlander, zeer zeker voor den fabrikant ook niet, hij is er helaas toe verplicht.

De langste termijn, toegestaan voor verhuring van communale grond met periodieke verdeeling, is 5 jaar, (zal worden 6'/2jaar) voor communale grond met vaste aandeelen, 12 jaar. Deze bepaling is n. b. m. zeker een der grootste fouten van de ordonnantie, en hierover zijn, voor zoover mij bekend, alle Inlandsche ambtenaren het eens. Een Inlander ziet bij het • sluiten van het contract niet in dat hij voor 5 of meer jaren gebonden is, beseft niet dat voor 5, 6 of meer jaren,

Sluiten