Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten kwade geduid worden, zeer zeker niet, de omslag aan de registratie verbonden, de moeilijkheden aan het spoedig voltallig krijgen van de gewenschte uitgestrekheid aanplant voor een volgend jaar, maken, dat dat soort, n. I. meerderjarige contracten, door den fabrikant zeer gezocht is, daarbij komt nog, zooals boven gezegd, dat de Inlander er aanvankelijk ook gaarne in berust; hij krijgt immers een aardig totaal aan contanten in eens in handen. Voor den Inlander zijn deze meerderjarige contracten van communalen grond hoogst ongewenscht, ook door het Inlandsen Bestuur worden zij algemeen en unaniem afgekeurd. Zelfs uit den mond van suikerfabrikanten hoorde ik, niettegenaamde de contracten voor hun voordeelig zijn, meer dan eens in afkeurenden zin over deze contracten spreken.

De fabrikant is er echter toe verplicht om eenigszins verzekerd te zijn voor de naaste toekomst. Ik heb bij de bespreking dezer contracten hoofdzakelijk het oog op communale gronden; op contracten voor individueele gronden, of voor gronden In z.g. agarisch eigendom bezeten is het bovenstaande ook wel toepasselijk, maar in mindere mate, meestal bezitten de eigenaren van die gronden daarvan vrij groote uitgestrektheden, zoodat zij nooit al hun grond behoeven te verhuren, en zijn bovendien de laatste categorie van grondeigenaren meestal menschen, die wat meer bezitten, dan hun grond alleen. De ambtsvelden kunnen hier buiten beschouwing blijven, zij worden slechts voor 1 oogstjaar ingehuurd.

Niettemin blijft eene verhuiing voor 5, 6'/2, 12, en zelfs voor 20 jaren m. i. een zeer groote fout; 20 jaren is de verhuurder aan den eenmaal vastgestelden prijs gebonden, in 20 jaren kunnen plaatselijke toestanden zoo veranderen, dat de grondhuur verdubbeld is. In het voordeel van den Inlander kan deze wijze van verhuring niet zijn. Hiertegenover zou kunnen worden gesteld dat de grondhuur in dat tijdperk evengoed zou kunnen terugloopen tot de helft van het oorspronkelijk bedrag. Dit laatste kan zeker wel, met het oog op de voortdurende uitbreiding van de industrie, als voor niet mogelijk

Sluiten