Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden aangenomen. Het zijn juist de meerderjarige contracten, waaruit alle geschillen voortkomen, waardoor de geregelde beplanting der sawahs met padi en daaropvolgend palawidja in de war is geloopen. De goede gang van zaken is er door verbroken, het desabestuur ziet, door allerlei grond- en waterkwesties geen kans meer de zaak te regelen, zooals het behoorde, overal stuit het op moeilijkheden en eenmaal verkregen rechten, krachtens meerderjarge huurcontracten geschapen. Zeker is deze laatste aangelegenheid voor de Inlandsche bevolking niet van het allerminste belang, de hoofdcultuur, haar geheele bestaan is er mede gemoeid. Zoo is thans bijv. de bevolking, wil zij aan hare verplichtingen van tijdige levering der verhuurde gronden voldoen, langzamerhand verplicht geworden, om overal padi gendjah [vroegrijpe] te planten. Padi dalem [niet vroegrijpe] aanplant is verdwenen. In November en December worden zelfs voor de fabrieken nog wel wateraanvragen gedaan, waarmede in April en Mei daaropvolgend [opening der gronden voor de rietcultuur] reëds weder wordt begonnen. Ter voorkoming van kwesties plant de bevolking nu padi gendjah. Zoowel door desahoofden als door Inlandsche ambtenaren wordt deze aanplant thans aangemoedigd, wat niet in de bedoeling ligt der Regeering. De aanmoediging geschiedt deels uit gemakzucht deels omdat zij anders voor tal van kwesties worden geplaatst waarvan alleen zij de last ondervinden, en die met de thans bestaande regelingen toch niet zijn te verbeteren. Over het voordeel van een padidalem aanplant boven een padi gendjah aanplant behoeft hier niet uitgewijd te worden. Dit wordt door mij voorondersteld hier bekend te zijn. Ook blijft hier buiten rekening het feit, dat de Inlander zelf, uit gemakzucht, liever padi gendjah plant; als basis geldt hier de wil der Regeering voor het belang der Inlandsche bevolking.

Aldus in hoofdzaak eenige der mij het meest bekende fouten en ziekelijke toestanden, geschapen door en wortelende in de grondhuurordonnantie, zooals ik reeds in het begin van dit

Sluiten