Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het contract met de daarbij bekend gestelde grenzen is omschreven. Met de „huurperceelen", waarvan sprake is in art. 5 der ordonnantie van Staatsblad 1900 No. 240, blijft deze toestand nog hetzelfde, immers om aaneengesloten stukken sawah grond te krijgen moet steeds ruiling over en weer plaats hebben. Het zij mij daarom vergund hier in hoofdtrekken eenige punten aan te geven, die n. b. m. de basis moeten vormen van een werkelijk bruikbare grondhuurordonnantie, en waarbij al de door mij opgesomde misbruiken zullen komen te vervallen, en waaraan bovendien nog andere groote voordeden voorden Inlander zijn verbonden.

I. In iedere desa en in hare gehuchten zullen de communale sawahvelden moeten worden opgemeten door een Qouvernements gezworen landmeter. Die opmeting moet geschieden complexgewijze, dus voor ieder complex sawahs afzonderlijk. Slechts in heel enkele desa's zijn alle sawahs is één complex vereenigd bij elkaar, in de meeste desa's liggen de sawahs in verschillende complexen op 2 of 3 verschillende plaatsen. Voorts moet die opmeting plaats hebben met buitensluiting van wegen slooten onbeplantbare plekken, als anderszins; de netto bahoes bij die opmeting verkregen zijn dus 500 voor rietcultuur of andere cultuur geschikte □ roeden. Ook zullen de sawahs in agrarisch eigendom, alsmede die in erfelijk individueel bezit geoccupeerd, buiten het complex moeten worden gemeten, en op zich zelf worden vastgelegd, wat ook thans reeds plaats heeft voor de le soort. Voor de ambtsvelden geldt dit laatste ook. De door mij gereleveerde „spillage" kwesties vervallen daardoor van zelf. Verder zal ieder aldus opgemeten complex sawahs eens en voor altijd in drie gelijke deelen worden verdeeld en de grenzen van ieder derde deel vastgelegd worden door steenen pilaren. Op het midden van ieder der 3 deelen van elk complex wordt mede een pilaar gebouwd voorzien van een nummer of letter, t. w. bijv. A, B, C, of I, II of III. Deze opmeting, vooral van het allereerste belang in streken, waar de gronden thans nog niet kadastraal zijn

Sluiten