Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgemeten, waar men dus nog geen vaste basis heeft voor de toepassing der bepalingen van inhuur, tot een maximum van het z.g. V3» zal bekostigd moeten worden door de gezamenlijke ondernemingen, die de onkosten daarvoor stellig gaarne overhebben. Zij moeten thans toch ieder jaar zich de kosten van opmeting getroosten.

Het bouwen der grenspilaren komt eveneens op hun rekening. De door mij bedoelde opmeting geschiedt op de meeste plaatsen •eens en voor altijd. Op enkele plaatsen zal zij bijv. na 5 of 10 jaar opnieuw moeten plaats hebben, met het oog op voorgevallen grondveranderingen. In eenzelfde plantjaar worden alleen gedeelten van complexen beplant van hetzelfde nummer; welk nummer dit zal zijn, wordt van bestuurswege bekend gemaakt, en zoo verder jaarlijks in geregelde volgorde. Nooit mag een complex in zijn geheel beplant worden, dus steeds van ieder complex slechts het V3 Bij beplanting toch van een geheel -complex zou de regelmaat verbroken worden en zou bijv. de fabriek het eene jaar alle goede gronden, het volgend jaar alleen de slechte gronden kunnen krijgen. De grenzen van het '/3 van ieder complex mogen natuurlijk niet overschreden worden, binnen de grenzen van dat V3 gedeelte heeft dan de inhuur plaats. Controle van bestuurswege is aldus zeer eenvoudig. Van de bovenbedoelde opmeting worden, registers aangelegd, desa's gewijze, voor hare gehuchten afzonderlijk. De registers vermelden de namen der sawahcomplexen met hunne respectievelijke grootte. De gronden van ieder complex behooren aan een zeker -aantal deelhebbers in den communalen desa grond, bijv. een complex van 60 bahoe bahoe behoort aan 60 aandeelhebbers, -alzoo is ieders aandeel 1 bahoe, '/3 van het complex omvat 20 bahoe, rest of 40 bahoe gelijkelijk verdeeld onder allen, geeft 2/3 bahoe per .man. Stel dat nu het geheele '/3, of 20 bahoe verhuurd wordt voor/ 40.—de bahoe, dus een totaal bedrag van ƒ 800.—, dan kan -dadelijk deze / 800.—. gelijkelijk verdeeld worden onder de 60 man. Verdeeling van de resteerende grond onder de deelgerechtigden na aftrek van den verhuurden grond, verdeeling van het

Sluiten