Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontvangen bedrag aan lmursom onder elkander, is dus zoo eenvoudig mogelijk en sluit alle kwesties, uit. Het vormen van complexen door den fabrikant zelf vervalt daardoor ook, hij vi.idt thans de gronden gereed en bij elkaar liggen binnen het '/3 gedeelte van elk complex. Het is, zooals in het begin van dit schrijven werd medegedeeld, juist bij die gelegenheden, dat de gronden wegraken en dat menschen verplicht worden „dongkellan" grond voor „lanjah" grond in ruil te nemen, dat men in ruil voor goede grond slechtere grond terugkrijgt enz.

II. Verhuur van sawahgrond in eiken vorm van communaal bezit bezeten (dus zoowel met periodieke verdeeling als met vaste aandeelen), zal uitsluitend mogen plaats hebben voor niet langer dan 1 ooqstjaar en voor geen grooter uitgestrektheid dan '/3 gedeelte van ieders aandeel.

III. Verhuur van ambtsvelden, individueel bezeten grond, of van gronden in agrarisch eigendom geoccupeerd, eveneens voor niet langer dan 1 oogstjaar, doch in hun geheel d. w. z. onbeperkt, voor zooveel ieder bezitter daarvan wil afstaan.

IV. Het geven van premiën aan desa-hoofden en desabestuurders op het inbrengen van gronden, moet onder bedreiging van zware straffen voor beide partijen worden verboden.

Zooals onder sub II wordt voorgesteld moeten de meerderjarige contracten vervallen en moet ieder aandeelhebber in den communalen bouwgrond niet meer mogen verhuren dan % van zijn geheele aandeel. Hierin ligt m. i. de grondslag voor het tot stand komen van een gezonden toestand. Het éénjarige contract d. i. voor één oogstjaar, mei eene uitgestrektheid van 1/3 van ieders aandeel voor communaal bezeten grond, moet de basis zijn van eene goede grondhuurordonnantie. De sub. 111 bedoelde gronden mogen in hun geheel verhuurd worden, ik releveerde reeds vroeger, waarom dit voor die gronden zonder bezwaar kan geschieden. Een desa-hoofd of desa-bestuurder heeft naast zijn apanage meestal ook nog een koelie aandeel, terwijl de bezitters van individueele gronden en van gronden in. z. g. agrarisch eigendom bezeten, gewoonlijk nog wel

Sluiten