Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iets meer bezitten dan hun verhuurde grond, en dus niet verplicht zijn, voor hun bestaan hun geheele grond te verhuren. Tegen het door mij voorgestelde stelsel zal zeker onmiddelijk en terecht worden aangevoerd, dat de fabrieken aldus te veel last zullen hebben met het tijdig verkrijgen van voldoende gronden, de registratie, ieder jaar voor den geheelen aanplant opnieuw, te veel omhaal vereischt en niet het minst het bestaan der fabrieken te veel afhankelijk gesteld zal worden van tijdige inhuur. Door de meerderjarige contracten is men immers eenigszins voor de naaste toekomst van het bezit der noodige gronden verzekerd. Deze bezwaren zijn zeer juist en dringend en moet daaraan, in het door mij voorgestelde stelsel, wil dit goed wezen, worden tegemoet gekomen. Het „si vis pacem, para bellum", zal hier van toepassing zijn, met het oog op het daartoe aan te nemen beginsel, waar dit wordt voorgesteld en verdedigd door een ambtenaar van het Binnenlandsch Bestuur.

Het beginsel nl. dat door de Regeering zal gesanctionneerd moeten worden en waarmede het door mij ontworpen stelsel staat, of valt, is nl. het volgende:

leder aandeelhebber in den communalen sawahgrond moet van Regeeringswege verplicht worden mede te doen aan de verhuring, moet dus V3 van zijne gronden inbrengen. De fabriek is daardoor jaarlijks van voldoend grondbezit verzekerd en toch behcorlijk binnen de grenzen van het '/3.

Zeker zal de Regeering hiervan terugdeinzen ; het zij mij echter vergund de groote superioriteit van deze maatregel, boven het thans bestaande stelzel van z g. vrijwillige verhuur, aan te toonen.

Uit de door mij in den loop van dit schrijven gereleveerde feiten is ons bijv. bekend:

1. dat tegenwoordig als regel bijna overal alle aandeelhebbers in den communalen sawahgrond mee verhuren.

2. dat zij, die niet genegen zijn mede te verhuren, door de desahoofden en desabestuur, daartoe zonder meer, worden gedwongen, dus dwang met de door mij uitgelegde schadelijke gevolgen, zoowel voor een fabrikant als voor den Inlander.

Sluiten