Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgd door palawidja, gevolgd door padi dalem + palawidja. Zoo eveneens voor de blokken B. en C. ook zullen hierdoor de talrijke waterkwesties van zelve verdwijnen en eene geregelde en geordende toestand in het leven worden geroepen. Zooals door mij bij de bespreking der fouten, aan het bestaande stelsel verbonden, reeds werd vermeld, is deze geregelde plantwijze in de door mij bedoelde streken thans verdwenen en ziet zoowel het desabestuur als het hooger Inlandsen bestuur geen kans meer de orde en regelmaat weer terug te krijgen.

2. Beplanting van communale grond door de industrie, tot eene uitgestrektheid grooter dan het wettelijk toegestane '/, deel der gezamenlijke communale sawahvelden, is niet meer mogelijk. Controle daarop is, zooals boven reeds gezegd, thans zeer eenvoudig.

3. Zullen alle kwesties omtrent spillage, verschillen in opmeting, meer- en minder bevindingen daarbij niet meer mogelijk zijn, het z.g. wegraken van grond, wat thansvwerkelijk geschied, kan niet meer voorkomen.

4. Zal geen aandeelhebber in den communalen grond meer van zijn geheele aandeel kunnen worden ontvreemd, zelfs niet voor één oogstjaar. Bij de thans bestaande regeling is dit mogelijk voor 5 (6'/2), ja zelfs voor 12 jaar.

5. Zal de thans bestaande omslachtige wijze van inhuren met de daaraan verbonden registratie kunnen vervangen wordendoor eene zeer eenvoudige regeling van registratie der gesloten huurovereenkomsten, zooals hier nader zal worden medegedeeld Inhuur, een jaar van te voren, zelfs 26 a 27 maanden van te voren (§ 3 uitvoeringsvoorschriften, ordonnantie Staatsblad 1900 N°. 240) en art. 7 der ordonnantie met vóóruitbetaling van huurschat kan daarbij geen schadelijke gevolgen meer met zich sleepen.

In de maand Januari voor ieder jaar worden de overeenkomsten gesloten, desa's gewijze en voor ieder gehucht afzonderlijk ten overstaan van de grondhuurcommissie. De con!,raC,t,en„kUnnen 200 eenvoud'g mogelijk worden gemaakt, ieder deelhebber verhuurt immers juist '/s'van zijn aandeel. Stel

Sluiten