Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er zijn 18 deelhebbers, die verhuren aan dezelfde fabriek, ieder deelhebber bezit bijv: 1 bahoe, dus '/i aandeel is groot '/s bahoe, 18 deelhebbers verhuren dan gezamenlijk 18X'/3 bahoe = 6 bahoe. De huursom is f40.—de bahoe, dus totaal f 240, welk bedrag ten overstaan van de commissie onder de 18 deelhebbers gelijkelijk wordt verdeeld. In het contract zou dan als hoofdzaak alleen behoeven vermeld te worden: 18 namen der personen die verhuurd hebben, met het totaal der door hen verhuurde uitgestrektheid grond, hier dus 6 bahoe, nader omschreven, bijv. wat ligging betreft, gelegen binnen blok I, van het complex genaamd (volgt de naam, waaronder het complex bij de

Inlanders van de desa bekend is). Achterhouding van huurpenningen door het desahoofd of door het desabestuur is niet meer mogelijk. Evengoed als thans de contracten opgemaakt en ingevuld aan de grondhuurcommissie worden aangeboden, kan dit daarbij dan eveneens geschieden. De fabrieken hebben bijna alle door onderlinge notarieele contracten hun plantgrenzen ten opzichte van elkaar bepaald, waarin precies omschreven is, in welke desa's door ieder hunner ingehuurd mag worden, questies kunnen er zich dus niet bij voordoen. Waar geen plantgrenzen zijn bepaald, blijft daar concurrentie even goed als thans mogelijk. Op deze wijze zoude voor iedere desa, voor iedere fabriek die inhuurt, volstaan kunnen worden met 1 contract voor communale gronden en 1 contract voor de groep ambtsvelden, individueele gronden en gronden in agrarisch eigendom bezeten. Hierdoor zou ook de taak van den controleur zeer verlicht worden, hoogstens zouden aldus per desa 4 contracten op zeer eenvoudige wijze zijn te registreeren: Gesteld, dat bijv. 2 fabrieken inhuren, thans bedraagt dit getal voor dezelfde uitgestrektheid ingehuurde grond wel 40 en meer. Houdt men hierbij in het oog, dat bijv: in de controle afdeeling, waar schrijver dezes geplaatst is, voor 22 verschillende ondernemingen contracten moeten worden onderzocht en geregistreerd, dan kan deze vermindering zeer belangrijk worden genoemd. De controle is er stellig mee gebaat.

Sluiten