Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. Een ander voordeel is nog, dat bij het door mij aangeprezen stelsel de landrenteinning zal kunnen verbeterd en vereenvoudigd worden. De landrente zal nl: op het oogenblik der bstaling|van de huursom in eens kunnen worden afgehouden van het bedrag door ieder verhuurder ontvangen. Dit zal eveneens moeten geschieden ten overstaan van de grondhuurcommissie, of van den Inlandschen ambtenaar deel uitmakende van die commissie. De belasting kan daarna in haar geheel aan het desahoofd ter overstorting worden afgedragen. De tallooze misbruiken, thans nog bij de landrentèinning in zwang, en die ook bij alle bestaande stelsels van controle, zoowel dat van afstempelen („tjappen") als van inkerven op de z. g. „giriks" (bamboelatjes), altijd eenigszins zullen blijven bestaan, komen daardoor eveneens te vervallen. Controle van de zijde van het Bestuur op de inning is er mede door verlicht en bovendien zal de geheele afbetaling eerder en geregelder plaats hebben dan thans.

Tegen het door mij voorgestelde stelsel in zijn geheel, zal men ook kunnen opwerpen, dat tengevolge van de verplichte verhuur, de concurrentie gedrukt zal worden, dat de verhuurders daarbij, wat huurprijzen betreft, geheel overgeleverd zullen worden aan de inhuurders. Hier behoeft n. b. m. niet voor gevreesd te worden; tegenwoordig is dit even zoo goed mogelijk, waar nl: de fabrieken, zooals boven gezegd, bij notarieele contracten, onderling plantgrenzen hebben vastgesteld, ter voorkoming van die concurrentie. Bovendien, wat belet de Regeering om aan het beginsel van verplichte verhuur, bijv: onmiddelijk, als preventieve maatregel, ter voorkoming van rnisbruik, middels het prerogatief, door haar verleend te verbinden de bepaling, dat de grondhuur,' sub poene van weigering van registratie, met de verdere gevolgen daaraan verbonden, als bijv: zware boeten op het later toch openen der gronden, - niet zal mogen dalen beneden een zeker vastgesteld minimum, dat zich regelt naar plaatselijke toestanden, voor iedere fabriek bijv: het gemiddelde van de huurprijzen der 3 laatste oogsjaren.

Ik hoop, met het schrijven van deze regels een goed werk

Sluiten