Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgens de ordonnantiën mag van een desa niet meer sawahs in- gebruik genomen worden door de fabrieken dan der geheele uitgestrektheid sawahs dier desa. Dit is de theorie, maar hoe is de practijk van deze thans schijnbaar zoo belangrijke bepaling voor de bevolking, een bepaling geschapen voor de bewaking en verzekering van hare grootste belangen ? Een suikerfabrikant sluit met de lieden eener desa bijv. een 5-jarig contract voor een complex van 300 bahoe, d.i. minder dan de geheele uitgestrektheid sawahs van een desa. Het contract wordt gesloten voor de teelt van riet en andere gewassen, bijv. indigo. Jaarlijks worden dus in die desa beplant met riet 100 bahoe, dus nog beneden het '/3. Nadat het riet gesneden is, wordt echter onmiddellijk op hetzelfde stuk grond door een indigofabriek indigo geplant, krachtens een tusschen den suikerfabrikant en den indigo-planter gesloten overeenkomst, ter verzekering van den driejaarlijkschen wisselbouw. Door den indigo-planter wordt voor deze beplanting een contract aangeboden, dat wettig geregistreerd moet worden, zoolang maar door suiker en indigo het ',/, der geheele uitgestrektheid sawahvelden niet is overschreden. Op deze wijze is echter de grond toch voortdurend door dl industrie geoccupeerd, wat de ordonnantie juist wilde voorkomen. Ook kan niemand nagaan, of van het ingehuurde complex door de fabriek het '/2 dan wel '/3 beplant is met riet, de desahoofden zwijgen ter wille van hun premiën, de ambtenaren van het Binnenlandsch Bestuur zijn geen landmeters, hebben bovendien daar geen tijd voor, zouden duizenden baoes moeten nameten.

#

Een ander geval is dit: Een stuk grond wordt ingehuurd door den suikerfabrikant voor de teelt van suiker en indigo, voor 3 achtereenvolgende jaren, de grond zal in zijn geheel in gebruik zijn bij den suikerfabrikant voor rietaanplant, bijv. van 1- April 1900— 1 October 1901; van 1 October 1901-1 December 1902 komt de grond aan den indigo-planter, het eerst tijdperk is 18, het 2e is 14 maanden, totaal 32 maanden, bijna 3 jaar, dat dé grond door de industrie in haar geheel blijft geoccupeerd. De indigo-planter doet omgekeerd hetzelfde. Van beide kanten

Sluiten