Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een „modus vivendi" waardoor zij elkander verdragen, om te voorkomen dat de grondhuur. door de tegenpartij opgedreven zal worden.

Kortom, op allerlei wijzen wordt in de praktijk meer dan '/ader wettige toegestane hoeveelheid beplant.

*

Als regel kan aangenomen worden, dat bijna overal ieder aandeelhebber in den communalen desagrond meê verhuurt; het' komt wel eens voor, dat een enkel persoon niet meê doet, doch meestal is het desahoofd er spoedig bij om te zorgen, dat hij van opinie verandert; hem staan daartoe in de desahuishouding genoeg dwangmiddelen ten dienste; in de le plaats alweêr van wege de premie op den inbreng van gronden gesteld, in de 2e plaats, omdat dan de verdeeling van de niet verhuurde gronden onder de rechthebbenden zooveel te gemakkelijker kan geschieden. Volgens de ordonnantie is verhuring van communale sawahgrond alleen mogelijk met instemming van 2/3 der gezamenlijke deelgerechtigden, berustende op het beginsel, dat de wil van de minderheid ondergeschikt wordt gemaakt aan die van het algemeen. In de praktijk is deze bepaling geheel een doode letter gebleven. Voor zooveel den Heer Ten Brink bekend is, heeft zich in de praktijk nog geen geval voorgedaan dat '/3 of meer der deelgerechtigden zich tegen verhuur ging verzetten. De Inlander zelf begrijpt de zaak niet, evenmin als hem iets van de geheele ordonnantie bekend is. De bepaling van de toestemming van 2/3 der deelgerechtigden is in de praktijk gebleken te zijn van nul en geenerlei waarde ; wat de verhuring betreft zijn de Inlanders bijna overal thans vrij wel geheel overgeleverd aan de desahoofden en het desabestuur, die de gronden bij de fabriek inbrengt. De wil van het „algemeen" is de wil van het desahoofd cn het desabestuur.

* * *

De langste termijn, toegestaan voor verhuring van communalen grond met periodieke verdeeling, is 5 jaar (zal worden 6'/2 jaar), voor communalen grond met vaste aandeelen, 12 jaar. Deze' fcepaling is een der grootste fouten van de ordonnantie, en

Sluiten