Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hierover zijn alle Inlandsche ambtenaren het eens. Een Inlander ziet bij het sluiten van het contract niet in dat hij voor 5 of meer jaren gebonden is, beseft niet dat voor 5, 6 of meer jaren, een deel van zijn grond of soms zijn geheele grond, geen padi en palawidja voor hem oplevert; het voorschot dat hij krijgt is1 groot, voor geld bezwijkt hij. Zoo wordt bijv. door menschen, die in geldgebrek zitten, hun geheele aandeel voor 5 (6'/2) jaar ingebracht, en dit gebeurt zeer dikwijls, de ordonnantie laat immers verhuring toe, zoolang niet meer dan het V3 der geheele uitgestrektheid tot een desa behoorende sawahs worden geoccupeerd ; van V3 van ieders aandeel wordt niet gesproken. Binnen de grenzen nu van dat 'ƒ3 kan toch heel goed door meerdere personen hun geheele aandeel worden ingebracht. Zij willen gaarne geld in handen hebben, hetzij voor oogenblikkelijke behoefte om feest te vieren of anderszins. Gevolg is dat een ander, die ook nog gaarne een deel van zijn grond zou willen inbrengen, daartoe niet meer in staat is, daar het '/3 der beschikbare uitgestrektheid reeds bereikt is; het meerdere wordt door de commissie van onderzoek naar de vatbaarheid voor registratie geweigerd. Doch meestal laat dan het desahoofd de beplanting toch oogluikend toe, als nl. de persoon in quaestie al voorschot genoten heeft van de fabriek. Het voorschot restitueeren is voor den Inlander niet mogelijk, dus dan maar afbetaling met grond. Aan het meer of minder dan '/3 wordt door den fabrikant wel eens niet gedacht, daarvoor moet de grondhuurcommissie zorgen. Het resultaat is, dat de grond toch beplant wordt. Waar blijft: aldus de bepaling van het 'ƒ3? Contróle van de zijde van het bestuur is vrij wel onmogelijk, vooral in streken waar de gronden nog niet kadastraal zijn opgemeten. De betrokken inbrenger zal verder wel zwijgen, het desahoofd eveneens, en voor de restkraait er geen haan naar.

* * *

De heer Ten Brink rekent verder nauwkeurig voor, hoe het stelsel der meerjarige contracten met de gepermitteerde eenjarige, voorschotten van den vollen huurschat, den Inlander jaren lang. van zijn grond berooft, hem doet teren op spoedig door de vingersgegleden voorschotten, hem het laatste jaar zoowel grond als-

Sluiten