Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorschot doet missen en dus noodgedwongen „onmiddelijk" weêr een nieuw meerderjarig contract doet sluiten, misschien nog tegen lager huurprijs dan vroeger.

Ook gebeurt het wel, dat een Inlander bijv. genegen is zijn grond voor één aanplant (18 maanden) in te brengen; hij krijgt voorloopig voorschot; bij het onderzoek voor de registratie blijkt, dat hij evenwel te boek staat als gesloten hebbende een 5 (6'/2) jarig contract. Aanvankelijk van de zijde van dien Inlander weigering om meê te verhuren. Het desahoofd beweert natuurlijk ook, dat hij oorspronkelijk een 5 (6'/2) jarig contract sloot. Dit heeft echter voor de grondhuur-commissie geen waarde; de man wordt uit het contract geschrapt, maar hem wordt al dadelijk door de andere partij verteld dat hij zijn voorschot onmiddellijk zal hebben terug te betalen. De man neemt dit ook aan, hij gaat er op uit om geld te zoeken, gewoonlijk slaagt hij daarin niet. Een tijdje daarna wordt weder een contract ter registratie aangeboden voor 5 (6'/2) jaar, waarop de man wel meêverhuurt — is dit vrijwillige verhuring?

Verhuring voor 5, 6'/2, 12, en zelfs voor 20 jaren is een zeer groote fout; 20 jaren is de verhuurder aan den eenmaal vastgestelden prijs gebonden, in 20 jaren kunnen plaatselijke toestanden zoo veranderen, dat de grondhuur verdubbeld is. In het voordeel van den Inlander kan deze wijze van verhuring niet zijn. Hiertegenover zou kunnen worden gesteld, dat de grondhuur in dat tijdperk evengoed zou kunnen terugloopen tot de helft van het oorspronkelijk bedrag. Dit laatste kan echter, met het oog op de voortdurende uitbreiding van de industrie, als voor niet mogelijk worden aangenomen. Het zijn juist de meerderjarige contracten, waaruit alle geschillen voortkomen, waardoor de geregelde beplanting der sawahs met padi en daaropvolgend pliawidja° in de war is geioopen. De goede gang van zaken is er door verbroken, het desabestuur ziet, door allerlei grond-en waterkwesties geen kans meer de zaak te regelen zooals het behoorde, overal stuit het op moeilijkheden en eenmaal verkregen rechten, krachtens meerderjarige huurcontracten geschapen. De hoofdcultuür het geheele bestaan der bevolking is hiermede gemoeid. Zoo is zij thans, wil zij aan haar verplichtingen van tijdige levering der verhuurde gronden voldoen, langzamerhand verplicht geworden

Sluiten