Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om overal padi gendjah (vroegrijpe) te planten. Padi dalem (niet vroegrijpe) aanpant is verdwenen. Tot zelfs in November en December worden voor de fabrieken nog wel wateraanvragen gedaan, en in April en Mei daaropvolgend (opening der gronden voor de rietcultuur) wordt daarmeê opnieuw begonnen. Ter voorkoming van kwesties plant dus de bevolking padi gendjah. Zoowel door desahoofden als door Inlandsche ambtenaren wordt deze aanplant thans aangemoedigd.

# *

Tot zoover de mededeelingen van den controleur ten Brink. Volledigheidshalve voeg ik hierbij nog een paar grieven, door den controleur Cohen aangevoerd in de „vorige" (September) aflevering van het „Tijdschrift v. Binn. Bestuur".

De grondhuurordonnantie van 1895 bepaalde, dat vooruitbetaling van huurschat (maximum één oogstjaar) niet mocht plaats hebben vóór de intrede van het jaar voorafgaande aan dat waarop de uitbetaling betrekking heeft. In Januari 1900 sloot men bijv. contract voor eerste oplevering van grond in Mei 1901. Terstond in Januari natuurlijk de volle jaarlijksche huursom voorschot. Maar in 't laatst van 't jaar, November, December heeft de Inlander weer dringend geld noodig, voor zijne belastingen, voedsel, bewerking der resteerende sawahs. Zij overstroomden dan den fabrikant om nieuw voorschot voor 1902, doch deze mocht het hun niet geven, omdat het „voorafgaande" jaar (1901) nog niet was ingetreden. Zij verzeilden dus bij den woekeraar' Op luid aandringen der fabrikanten, zegt de heer Cohen, heeft de regeering dit in de ordonnantie van 1900 veranderd in „vóór de intrede der 15de maand". Voor 1902 mag dus nu een jaar voorschot worden gegeven in October 1900. Bij meerjarige verhuring geld dit echter slechts voor de „eerste" vooruitbetaling; voor de volgende geldt weêr het "„kalenderjaar" (dus niet 15 maar 12 maanden) voorafgaande aan dat waarop het voorschot betrekkking heeft.

De heer Cohen toont nu aan, dat dit de ontvangsten van den Inlander weêr geheel in de war brengt.

Bij een meerjarig contract, bijv. ingaande Mei 1903, zal of kan de huurschat worden ontvangen voor 't eerste contractjaar in

Sluiten