Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'No. 253 ZATERDAG 2 NOV. 1901

Soerabaiasch-Handelsblad.

TWEEDE BLAD.

DE WEEK. De Grondhuurordonanties.—

Met de grondhuurordonnanties regelend den verhuur van gronden door Inlanders aan niet-lnlanders, is men hier in Indië niet gelukkig geweest. De praktijk heeft ze gedeeltelijk veroordeeld. Klemmende argumenten voor de noodzakelijkheid eener wijziging levert het door ons deze week overgenomen opstel van den controleur Ten Brink in de jongste aflevering van het „Tijdschrift voor het Binnenland sc h Bestuu r." Is de gebrekkige werking van de ordonnanties te wijten aan de ambtenaren ter Algemeene Secretarie, die ze samenstelden? Slechts gedeeltlijk. De kern der kwestie is deze: het desaverband is te los om klakkeloos toepassing van westerschevoorschriften te kunnen verdragen.

Men neemt het in de desa's niet zoo nauw. De eenvoudige, rustlievende Javanen weten het, wat de verdeeling der gemeentegronden betreft' wel met elkaar te vinden. Aan eenigszins nauwkeurige opmeting van de sawahs hebben zij niet gedaan. Het gaat min of meer op den tast. Zoo is het een gewoon verschijnsel, dat bij nameting van het aandeel van den gogol dit heelemaal niet aan de opgave beantwoordt. De Preanger-landrente-regeling heeft in dezen heel wat licht gebracht.

Zoolang nu de gogols voortleefden in den ouden sleur, ging alles goed. Doch toen de suiker- en indigo-industrie zich op de desagronden wierpen, kwam de Oostersche zorgeloosheid in botsing met de Westersche preciesheid. Het klinkt dan ook heel begrijpelijk, dat aandeelhebbers in den communalen desagrond, wanneer zij hun akkers

Sluiten