Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den suikerplanter terug ontvangen, tot de ontdekking komen.dat van sommige onder hen het aandeel gewoon verdwenen is Verder ligt het voor de hand dat meer zulke onaangename ervaringen voor den desaman zijn weggelegd, zooals in het opstel van den controleur Ten Brink wordt uiteengezet.

Wie verder zorgen dat de grondhuurordonnantie (de laatste is van 27 Augustus 1900) een paskwil wordt, dat zijn de loerahs met hun helpers Over t' geheel brengen deze menschen heel wat ellende over hun geduldig dragende desagenooten en wie middelen aan de hand kan doen om hun willekeur te fnuiken, zal daarmee den Javaan een groote weldaad bewijzen. Terloops zij hier nog aangestipt, dat de best bedoelde voorschriften in 't belang der desamenschen dikwijls door de loerahs en hun trawanten te schande worden gemaakt.

Vandaar dat een aprioristische wetgeving in dezen zoo ontzettend moeilijk is. Elke nieuwe ordonnantie tracht zooveel mogelijk de aan 't licht gekomen gebreken der oude te verhelpen, maar er worden zooveel dingen waarmee men te Buitenzorg onbekend is over het hoofd gezien, dat men voortdurend aan het herzien moet blijven. Waarschijnlijk zullen de door den controleur ten Brink aangewertn fouten in de toepassing aanleiding zijn tot het uivaardigen van een nieuwe ordonnantie, „derde hierziene uitgave".

Het heeft ons verwonderd, dat de controleur Ten Brink niet heeft gewezen op het gekke artikel 5 alinea I luidende : „Op den datum van ingang der huur, in de akte vermeld treedt door de bekrachtiging der huurovereenkomst, de huurder, onafhankelijk van de medewerking van den verhuurder", in het genot van de in de akte aangeduide perceelen, wordende deze gerekend op dat tijdstip aan den huurder te zijn geleverd."

Met andere woorden ;• de suikerfabrikant krijgt volgens de huurovereenkomst bijv. met 1 September de beschikking over den verhuurden desagrond. Nu is deze echter nog beplant met padi of met palawidja: wat moet dan de suikerplanter doen? Den bezitter van den grond laten aanzeggen, dat hij zorgen moet de gewassen van het veld te halen ? Eigenmachtig, steunend op het hem bepaaldelijk gegeven recht — „onafhankelijk van de medewerking van den verhuurder—" beslag leggen op den grond om er den ploeg door te jagen ? Niets van dit alles. Hij moet geduldig wachten, tot de verhuurder zijn sawah schoonmaakt. Want grijpt hij in, dan kan hij voor den rechter gedaagd worden, die hem op grond van een duidelijk artikel in het Burgerlijk Wetboek kan veroordeelen.

Sluiten