Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen de regeering geen weg meer wist om de opiumsmokkelaars in bedwang te houden werd geadviseerd om maar die verboden streken, waar opium clandestien werd gebruikt, open te stellen voor de opiumregie, dan merkte men het gebrek aan politie ten minste minder. En het onrecht aan de bevolkMtg deed niets ter zake.

Toen een aspirant-controleur zich, door de omstandigheden, geroepen achtte te adviseeren over het pauperisme en de oorzaken daarvan, gaf hij als middel om de geboorte van armoedzaaiers te voorkomen aan de hand een verbod van gemengde huwelijken, aldus de individueele vrijheid aan ongehoord drukkende banden willende leggen.

Eindelijk nu een controleur, — het is de heer ten Brink — zijn gemoed eens uitstort over de verkeerde werking van de grondhuurordonnantie, zelfs na haar jongste wijziging van 1900, komt hij tot het advies in zijn overigens zeer lezenswaardig artikel in het „T ij dschrift van Binnen 1. Bestuu r", om de bevolking te verplichten een derde van haar gronden te verhuren en de suikerfabrikanten te dwingen niet lager dan zeker minimum huur te betalen. Bepalingen de een als noodzakelijk gevolg van de ander, voortvloeiend uit de erkenning van de onmacht van het bestuur om de bij ordonnantie vastgelegde regelen behoorlijk te doen naleven.

In al de bovenbedoelde adviezen zijn zeer goede opmerkingen te vinden en waarschijnlijk zouden de schrijvers bij meer nadenken tot andere oplossingen hebben kunnen komen, of den juisten weg daartoe wijzen, indien zij meer rechtsbegrip hadden en zich minder verlokt voelden door het gemakkelijk middel van het alle leemten aanvullend arbitrair optreden van de regeering.

Dien weg moeten wij niet uit. Juist den tegenovergestelden weg moeten wij op, willen wij ooit met vrucht een decentralisatie, gevolgd door beperkt zelfbestuur invoeren.

Zelfs op straffe van de onmogelijkheid van de talrijke bezwaren geheel op zij te leggen die zich thans voordoen bij gemengde huwelijken, zou ik het advies tot een verbod daarvan moeten blijven bestrijden En zelfs al weten wij dat de grondhuur- ordonnantie ernstig wordt ontdoken, dat groote misstanden ontstaan door de onmogelijkheid om behoorlijk toezicht op de naleving er van te houden, dan nog mogen wij niet adviseeren tot verbods*of gebodsbepalingen die de zelfstandigheid van het volk, thans nog zoozeer in zijn kindsheid, voor goed dreigen te vernietigen.

Tot geen prijs, zelfs niet tot dien van vrede en rust tusschen fabrikant en bevolking in de suikerstreken, neem ik zulk een oplossing aan als de juiste.

Sluiten