Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afschrift.

werhoendjoek Kahadepan padoeka Kandjeng t o ew a n Assistent-Residen Timbring jang pegang koewasa pemrentah neger i opdeling Poerwakerta jang terhormat dengan moelija di

Poerwakerta.

DENGEN SEGALA HORMAT.

Jang pertanda tangan dibawah ini hamba seorang Djawa bernama Arsawitana bekerdja koeli beroemah desa B e d j i onder distrik Keboemen distrik dan Apdeling Poerwakerta.

Maka hamba moehoen ampoen .seriboe arhpoen dibawah doeli padoeka Kandjeng Toewan. Kema hamba ada kebranian mengatoerken ini sepotong soerat dan bermaksoed seperti dibawah ini.

Hamba djadi koeli dikasih bengkok sawah lebar 360

0 e b i n Kena padjeg b o e m i f 5.41 (Lima r o e p ij a h a mpat poeloeh satoesen), hamba djoega saben taoen bajar o e w a n g padjeg apa m o e s t i n j a pada p e n a t o e s.

Padataoen 1 909 sampai taoen 1915, djadi 6 taoen

1 a m a n j a, hamba poenja bengkok k o e i i tanah sawah saben 1, taoen ditjoeri pada orang nama 1 Martadiwirja toekang tjengkai, 2 Ardjawitana poelisi, lebarnja jang ditjoeri 6 taoen = 30 oebinX6 — 180 oebin.

Maka itoe tanah jang 180 oebin saben taoen djoega hamba jang ngisi padjeg, tetapi hamba terada makan asilnja soeat o e apa, jang makan asilnja jaitoe orang nama Martadiwirja toekang tjengkai dan doea Ardjawitana poelisi.

Sluiten