Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hamba djoega soedah repot pada b e k e 1 hamba k etjoerian tanah sawah lebar 180 o e b i n. .Bekel teroes g 1 i d a h. Djoega ada b o e k t i terseboet diatas.

Pada tanggal 1 boelan besar, soedah 3 b o e 1 a n 1 amanja bekel soedah repot pada Asistent Wedana Ke boe men. Tetapi sampai sekarang itoe repot te ra da d i t o e r o e t i pada Asistent Keboemen.

Maka dari itoe hamba poenja karoegian jang terseboet diatas soepaja darat p e n g a d i 1 a n saadanja.

Tiada lain sijang dan malam hamba menoenggoe pengadilan dan poetoesan saadanja.

Bedji 5 Januari 1916 hamba jang amat rendah terseboet diatas teken merapat

ARSA X WITANA. .

N. B.

In het afschrift zijn opzettelijk geen verbeteringen aangebracht van schrijf-en spelfouten in het origineel.

t. B.

Sluiten