Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFSCHRIFT.

PRIVATIM.

W. A. CASTENS. Tégowangii 28 MAART 1901 Suikerfabr. „Tégowangi" kediri.

Geachte Heer Ten Brink

Ik heb Uwe „beschouwing enz', gedateerd Paré, October 1900met zeer veel aandacht gelezen en deel U daaromtrent gaarne het o. v. mede.

Het ontwerpen van een grondhuur ordonnantie, welke blijkt, zoowel in théorie als practijk, geheel te voldoen, is tot nu toe aan onze besturende, dan wel administratieve Ambtenaren niet gelukt. De ordonnantie van Staatsblad 1895 No. 247 was slecht, de nieuwe regeling van Staatsblad 1900 No. 240 is vermoedelijk nog onpractischer.

Het is dan ook een zeer lastig uit te werken probleem, omdat men tal van moeilijkheden te overwinnen heeft.

Die moeilijkheden zijn door hoogst bekwame, wetenschappelijk geschoolde mannen onderschat, waardoor men kwam tot de thans in werking zijnde ordonnantie van 1900 No. 240.—

Die ordonnantie is evenals de vorige een misgeboorte, een onvoldragen foetus. — Kunstmatig zal het bestaan van die laatste grondhuurregeling in het leven gehouden moeten worden.

Het op te lossen probleem is lastig, omdat de belangen van huurders en verhuurders in evenredige verhouding tot elkaar moeten staan.

Tot nu toe werden de belangen slechts éénzijdig behartigd n. I. die der verhuurders. De Regeering stelt zich nimmer op een objectief standpunt, doch is steeds geneigd de min of meer „onmondige" verhuurders te bevoordeelen. Ik geloof dat „bevoordeelen" zeer juist is uitgedrukt en beter is dan de term,, beschermen".

De vraag beschouwende, hoe een ordonnantie luiden moet, welke aan het ideale grenst, welnu dan geloof ik, dat de hoofdgedachte, welke in Uw „beschouwing" is vastgelegd, daaraan nabij komt.

De bevordering der gemeenschappelijke belangen, n. 1. die der huurders en verhuurders, door bijvoorbeeld, verplichte verhuring van het '/ buiten tusschenkomst van de desabestuurders, zal zeer zeker vooral den huurders ten goede komen.

Sluiten