Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De verplichte verhuring zal, hier en daar, wel eens aanleiding kunnen geven tot moeilijkheden. Daér, waar de bevolking welgesteld is, waar hadjies invloed uitoefenen, door b. v grondverhuur tegen te gaan, om daarvan persoonlijk profijt te trekken, zal het talent van leiden, besturen en ontwerpen zeer groot moeten zijn.

Vooral moet het desabestuur niet wederrechtelijke pressie uitoefenen, wat thans, eveneens uit eigenbelang, zeer veel plaats heeft. De premies aan desahoofden uitbetaald, kunnen gevoegd worden bij den huurprijs, waardoor meer het algemeen belang gebaat is.

Het vastleggen van blokken zal tal van kwesties doen ophouden te bestaan, omdat het ontstaan daarvan niet meer mogelijk is.

Ik voor mij schrijf */, der rietbranden toe, aan desa- en grondhuurkwesties, waarvan het desabestuur de aanleidende oorzaak is.

Het is werMelijk geen overdrijving, de suikercultuur de hartader te noemen der Indische belangen, al wordt door velen het tegendeel beweerd.

Nu is het volkomen juist, dat de belangen, — beter is, te zeggen: de inkomsten, — van de verhuurders in geen verhouding staan tot die der huurders, doch daarin zou verandering ten goede gebracht kunnen worden, naast een verplichte verhuur.

De inkomsten toch, zijn een gevolg van den rijken bodem. — De houders daarvan worden onvoldoende schadeloos gesteld.

Een prijsverhooging van f 5.— per bouw voor grondhuur, geeft voor een aanplant van 1000 bws, een meerdere uitgaaf van f 5000.—

Indien men daarmede tevredenheid — dus geen rietbranden — koopen kan, welnu, ik teeken er direct voor.

Als besluit moet schrijver zijn meening uiten, dat Uw denkbeeld, gevormd, gewijzigd en in den juisten vorm gegoten, ten goede zal komen aan onzen bruinen broeder, doch ook toegejuicht zal worden door de particuliere-industrie.

Ik hoop dat U, door het publiceeren van Uw „beschouwing'- geen sprong in het duister waagt.

Van particuliere zijde zal waardeering en steun Uw deel zijn; zal de Regeering hare appreciatie eveneens betoonen ?

Met beleefde groeten v. h. t. li.

Hoogachtend: Uw dw. dr. W. A. CASTENS.

Sluiten