Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Het Districtshoofd handelt naar bevind van zaken, daarbij onnoodige inmenging vermijdend, overeenkomstig de bestaande aan hem thans toegekende bevoegdheden, in overeenstemming met den 3en titel van het z g. Inl. Reglement, zoomede in overeenstemming met zijne Instructie vervat en Stsbl. 1867 No. 114 én doet mede in verband met de restrictie en het slot van art. 4 der I. G. O, zoo noodig naar aanleiding van het hem gerapporteerde ter zake voorstellen aan den Regent, een en ander vergezeld van zijn consideratien en advies.

5. De Regent handelt eveneens naar bevind van zaken, daarbij mede onnoodige inmenging vermijdend, overeenkomstig de bestaande aan hem thans toegekende bevoegdheden, in overeenstemming met den 5en titel van het z.g. Inlandsch Reglement, alsmede in overeenstemming met zijn Instructie, vervat in Staatsblad 1867 No. 114 en zendt bij gebleken noodzakelijkheid het voorstel, eveneens voorzien van zijn consideratien en advies, aan het hoofd van Plaatselijk Bestuur, welke laatste eene beslissing neemt, of zoo noodig de aangelegenheid ter verdere kennis brengt van' het Hoofd van Gewestelijk Bestuuf, een en ander vergezeld van zijn consideratien en advies.

6. Hangende een voorstel, mag tot de uitvoering daarvan niet worden overgegaan, alvorens eene beslissing in bovengenoemde instantie aan het desahoofd is bekend gemaakt.

Mocht in gevallen, waarbij de beslissing van he't hoofd van Gewestelijk Bestuur moet worden ingeroepen, de urgentie eener onverwijlde beslissing bestaan, een en ander ter beoordeeling van het Plaatselijk Bestuur, dan kan door het hoofd van Plaatselijk Bestuur, onder nadere goedkeuring van het Hoofd van Gewestelijk Bestuur, onmiddelijk eene beslissing worden genomen.

KRACHTENS ART. 12 ALINEA 2.

7. Mede ter verzekering van den goeden gang van zaken, het beheer en de huishoudelijk belangen der Gemeente betreffend, als bedoeld in art. 4 der I. G. O., zullen de Gemeente-fondsen (Gemeente-desakas) worden bewaard in een ijzeren geldkist, voorzien van een middenslot en 3 differente hangsloten, behoorlijk verankerd en ingemetseld in de steenen vloer van het Gemeenteraadhuis, in een afzonderlijk daartoe bestemde kamer.

8. De Gemeentekas zal worden beheerd door eene Commissie, bestaande uit het desahoofd en minstens 3 andere leden van het Gemeentebestuur, te kiezen door de gezamenlijk kiesgerechtigde

Sluiten