Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gemeentenaren. Ieder der Commissieleden zal 1 sleutel der kas onder zijne bewaring hebben.

9. Van het geldelijk beheer zal door de Commissie worden bijgehouden een journaal en een kasboek, beide gefolieerd en geparafeerd door het districktshoofd, waarbij een der Commissieleden als boekhouder zal optreden.

10. Deze boeken zullen in de Gemeentekas behooren te worden opgeborgen en moeten ten allen tijde, indien opgevraagd, voorden Regent of de van zijnentwege gezonden personen ter inzage en examinatie beschikbaar zijn.

Deze boeken worden jaarlijks afgesloten en vernieuwd; de saldi in de nieuwe boeken overgebracht en de oude boeken in de geldkamer opgeborgen.

11. Uitgaven tot en met f 25 — kunnen worden gedaan door het Gemeentebestuur, buiten voorkennis en toestemming van de Gemeentenaren, zonder verdere kennisgave aan het administratief Gezag.

12. Uitgaven boven f 25.— tot en met f 50.— mogen slechts geschieden met voorkennis en toestemming van de meerderheid der kiesgerechtigde Gemeentenaren, onder verplichte kennisgave aan het Onderdistriktsbestuur, dat onnoodige inmenging vermijdend, slechts indien gewenscht, de kennisgave overbrengt aan het Distriktsbestuur, hetwelk weder naar bevindt van zaken handelt, overeenkomstig het voorschrift hier gegeven sub. 4.

13. Uitgaven boven f 50— tot en met f 100.— mogen eveneens slechts geschieden onder dezelfde voorwaarden als sub. 12 bepaald, doch onder verplichte kennisgave aan het Distriktsbestuur, dat verder handelt overeenkomstig het voorschrift hier gegeven sub. 4.

14. Uitgaven boven f 100.— mogen eveneens slechts geschieden onder dezelfde voorwaarde als bij art. 12 bepaald, doch onder verplichte kennisgave aan den Regent, die verder handelt overeenkomstig het hem hier gegeven voorschrift sub. 5.

15. In de gevallen bedoeld sub. 12 en 13 aan het Distriktsbestuur zoo gewenscht zich van de bovenbedoelde verkregen toestemming van de meerderheid der kiesgerechtigde Gemeentenaren persoonlijk gaan overtuigen.

In het geval bedoeld sub. 14 is het Distriktsbestuur verplicht zich persoonlijk van bovenbedoelde verkregen toestemming te gaan overtuigen.

Sluiten