Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRACHTENS ART. 18 ALINEA 2.

21. Deze regelen worden in de Javaansche taal, zoo mogelijk gedrukt ter kennisse gebracht van de Gemeente-besturen, welke laatste haar op eene duidelijk zichtbare plaats in het Gemeenteraadhuis, ter doorloopende kennisname van de Gemeentenaren, zullen doen ophangen.

22. De Europeesche en Inlandsche Ambtenaren van het B. B. ieder voor zijn ressort, zijn gehouden, zoo veel in hun vermogen is mede te werken aan de ontwikkeling van het Inlandsch Gemeentewezen, naar den geest van de 1. G. O., alsmede van de hierbij gegeven regelingen; zoodat binnen een niet te ver afzienbaar tijdsverloop de hoop kan worden gekoesterd, dat na de stilzwijgende erkenning door de Regeering van haar rechtsbestaan, de Inlandsche Gemeente, gesteund door eigen kracht en initiatief zich verder zelfstandig zal gaan ontwikkelen.

EEN CONTROLEUR B. B.

N. B.

Dit ontwerp werd door mij samengesteld te Keboemen in April 1907,

t. B.

Sluiten