Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit. De liefde voor het werkstuk is weggevaagd en slechts de stoffelijke winst is de eenige en zoo vergankelijke bevrediging.

Ons werk is eeuwigheids werk; wij zaaien uur aan uur, terwijl de verwachte vrucht vaak voor ónze oogen niet verschijnt, maar eerst over jaren zich vertoont."

Als leiders der serie bepaalde zich ons werk in hoofdzaak tot het zoeken naar medewerkers, het inlichtingen geven, het bewaren van eenige eenheid in de uitwerking, zoodat in alle nummers eenzelfden gang is op te merken.

De gedachte, die ons daarbij leidde, was vakmenschen te vinden, deskundig in hun vak, met eigen inzicht, en begrijpende de langzaam aan veranderende mentaliteit van onze dagen.

Zij hebben gegeven, wat zij als specialisten meenden te moeten geven, en dit geheel onbelemmerd. Elk van hen kan en wil daarvoor de verantwoordelijkheid dragen.

Nu is bij alle persoonlijke arbeid het inzicht van den een niet geheel parallel aan dat van den ander. Alle oorsponkelijke arbeid is subjectief. Daardoor komt ook de vergeeflijke neiging om voor het vak van eigen voorliefde, meer verzorging te vragen, dan voor andere vakken. Ook heeft de eene medewerker scherper dan de ander het doel in het oog gehouden en is de gedachte aan samenwerking als een geheel in het eene geschrift duidelijker dan in een volgend.

Doch het groote bedoelen: menschen vol liefde tot hun vak en de onderwijsaangelegenheden zich te laten uitspreken, is wel bereikt.

En wie eens een steekproef neemt, als wij met het zesde leerjaar, zal zien, dat de eenheid nog al aardig benaderd is. Wij telden toch voor alle vakken van het zesde leerjaar in de onderscheidene nrs. te zamen 32 uur, handwerken, lichamelijke oefening en handenarbeid

Sluiten