Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meegerekend. Een gewone school heeft ± 26 schooluren. Zoo ver is het dus niet buiten de lijn gekomen: en het pleit voor den practischen zin onzer medewerkers, die naast de stem der theorie, der wenschelijkheid, ook rekening hebben gehouden met werkelijkheid en mogelijkheid.

Niet alle vragen zijn beantwoord; niet voor alle moeilijkheden in ons werk van allen dag is de oplossing gegeven; niet voor elke kwaal de remedie genoemd. Hoe zou 't ooit kunnen van een zoo fijn organisme als ons schoolleven; maar — in de opwekking tot harden strijd, tot taaie volharding, tot waakzaamheid in onzen arbeid zijn vele wegen aangewezen.

En — het groote doe/ van ons aller werk? Dat bereiken we eerst als onze kracht, zwakheid geworden, den weg Gods vindt en gaat.

In dat vinden is de werkelijke verdieping, in dat gaan de werkelijke belijning van onzen schoonen arbeid.

Sluiten