Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. OPMERKINGEN — bij den los bijgevoegden rooster van lesuren der Prins Wülemschool.

Een roosferis een legkaart: elk stuk afzonderlijk kan dol, dwaas en grillig-willekeurig lijken; slechts het geheel geeft den verlangden indruk.

Daarom dient de rooster in zijn geheel bekeken.

Elk deskundige zal dan onmiddellijk opmerken de volgende dingen:

De hoofdvakken b.v. Lezen, Nederlandsche taal, Schrijven en Rekenen krijgen het leeuwendeel. Dan volgen Geschiedenis en Aardrijkskunde. De overige vakken worden gegeven, ... omdat ze gegeven moeten worden. Wat niét wil zeggen, dat er niet de uiterste zorg besteed wordt, om in den uitgetrokken tijd te bereiken, wat verwacht mag worden, dat met recht bereikt kan worden.

Schrijven wordt in 't zesde en zevende leerjaar niet meer afzonderlijk onderwezen. Alle werk wordt op schrift gemaakt.

Eigenlijk zou bij den rooster moeten zijn een plattegrond, waarop de diverse klassen zijn aangegeven. Ze zijn niet in prachtige volgorde 1, 2, 3, 4 enz. geplaatst.

De practijk gaat ook hier boven de theorie.

Maar alleen 't leven in de school kan verklaren, waarom b.v. de zanguren geplaatst zijn zooals ze zijn.

Zoo zou ook een lijst van „bevoegden" voor vak j of s kunnen verklaren, hoe we tot de plaatsing der uren voor Vrije- en Orde oefeningen zijn gekomen.

In de hoogere klassen zijn de roosters twee aan twee vrijwel gelijkluidend. Dat geeft b.v. voor Aardrijkskunde géén bezwaar, als bij onderlinge regeling voor een verdeeling der leerstof Nederland, Europa, Wereld en Indië wordt gezorgd, dat de kaarten niet gelijktijdig gebruikt behoeven te worden.

Handwerken wordt gegeven door vak-onderwijzeressen.

Dat de uren voor een groot deel na schooltijd vallen,

Sluiten